ОВОЧІВНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Вікторія Петрівна Рудь

Анотація


Рудь В.П. ОВОЧІВНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Мета. Аналіз сучасного стану виробництва овочів в Україні, встановлення основних проблем його розвитку, визначення напрямів стабілізації та підвищення ефективності функціонування овочепродуктового підкомплексу у перспективі.

Методика дослідження. Методологічною базою дослідження стали наукові праці із проблем формування та функціонування овочевого ринку. Використовувалися методи: діалектичний, абстрактно-логічний, системний аналіз (теоретичні узагальнення і формування висновків); математично-статистичний, метод експертних оцінок (при встановленні рейтингової оцінки рівня урожайності овочів).

Результати дослідження. Здійснено аналіз показників виробництва, посівних площ та рівнів урожайності основних сільськогосподарських культур за період 2000‒2019 рр. в Україні, країнах Європи та світу. Визначено особливості розвитку овочепродуктового підкомплексу у системі національного продовольчого ринку. Розглянуто аспекти формування продовольчої безпеки України на основі оцінки рівнів виробництва і споживання, обсягів експорту та імпорту. Визначено рівень продовольчої безпеки країни у 2015 і 2019 роках шляхом обчислення індикатора економічної доступності продуктів та індикаторів достатності споживання різних груп продуктів в Україні у 2019 році. Проаналізовано причини незадовільного стану овочепродуктового підкомплексу, викладено загальну стратегію і пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва та переробної галузі на період до 2025 року.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження тенденцій розвитку галузі овочівництва за 20-ти річний період (2000‒2019 рр.) в Україні, країнах СНД, регіонах світу та співставлення темпів змін цих показників за вказаний період.

Практична значущисть результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані при розробці галузевих і регіональних стратегічних програмних документів щодо розвитку овочівництва, а також аграрними підприємствами при визначенні подальших орієнтирів власного розвитку.

Ключові слова: продовольча безпека, овочівництво, динаміка виробництва, споживання, інноваційний розвиток.

 

Rud V.P. VEGETABLE GROWING IN THE FOOD MARKET SYSTEM: PECULIARITIES, TENDENCIES, PROSPECTS

Purpose. The aim of the article is the analysis of the current state of vegetable production in Ukraine, identification of the main problems of its development, identification of areas for stabilization and improving the efficiency of the vegetable sub-complex in the future.

Methodology of research. The methodological basis of the study was scientific papers on the formation and functioning of the vegetable market. The following methods were used: dialectical, abstract and logical, system analysis (theoretical generalizations and conclusions); mathematical and statistical, the method of expert assessments (when establishing a rating assessment of the level of vegetable yield).

Findings. The analysis of production indicators, sown areas and yield levels of major crops for the period 2000-2019 in Ukraine, Europe and the world was carried out. The peculiarities of the development of the vegetable sub-complex in the system of the national food market are determined. Aspects of formation of food security of Ukraine on the basis of an estimation of levels of manufacture and consumption, volumes of export and import are considered. The level of food security of the country in 2015 and 2019 was determined by calculating the indicator of economic affordability of products and indicators of adequacy of consumption of different groups of products in Ukraine in 2019. The reasons of unsatisfactory condition of the vegetable sub-complex are analysed, the general strategy and priority directions of development of vegetable growing and melon growing and processing branch for the period till 2025 are stated.

Originality. The study of trends in the development of the vegetable industry for the 20-year period (2000-2019) in Ukraine, CIS countries, regions of the world and a comparison of the rate of change of these indicators for this period was further developed.

Practical value. The results of the conducted study can be used in the development of sectoral and regional strategic policy documents for the development of vegetable growing, as well as agricultural enterprises in determining further guidelines for their own development.

Key words: food security, vegetable growing, production dynamics, consumption, innovative development.


Ключові слова


Ключові слова: продовольча безпека, овочівництво, динаміка виробництва, споживання, інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Євростат показав, у яких країнах ЄС споживають найбільше фруктів і овочів. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/04/1/7094626/ (дата звернення: 01.04.2021).

European Commission. URL: http://ec.europa.eu (дата звернення: 16.04.2021).

Андрюшко А. Приклад ефективного маркетингу плодоовочевої продукції в Польщі. URL: http://www.docme.ru/doc/121792/progurtovirinki (дата звернення: 01.04.2021).

Логоша Р. В. Маркетингові дослідження ринку овочів в Україні. Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. Сер. "Економічні науки". 2012. Вип. 4(70). Т. 2. С. 127-131.

Кучеренко Т. Экономическая эффективность выращивания овощей открытого грунта. Овощеводство. 2014. № 11. С. 24-26.

Сухий П. О., Заячук М. Д. Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. 2012. № 3. С. 38-48.

Сарапіна О. А. Тенденції розвитку ринку овочевої продукції в умовах глобалізації економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 1. С. 96-100.

Скидан О. В. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів. Економіка України. 2009. № 11. С. 53-64.

Сич З. Д., Феодосій І. О., Подпрятов Г. І. Післязбиральні технології доробки овочів для логістики і маркетингу. Київ, 2010. 439 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затверд. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13Text (дата звернення: 01.04.2021).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.04.2021).

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-Text (дата звернення: 01.04.2021).

Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.09.2017 р. № 1073. URL: https://docs.dtkt.ua/download/pdf/1220.2658.1 (дата звернення: 01.04.2021).

Обзор развития овощеводства и бахчеводства в государствах – членах Евразийского экономического союза за 20132017 годы. Москва : «Департамент агропромышленной политики», 2018. 96 с. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/ sensitive_products/Documents pdf (дата звернення: 01.04.2021).

FAOSTAT. URL: http://faostat.fao.org. (дата звернення: 01.04.2021).

Як харчуватися під час пандемії коронавірусу: поради експертів. URL: https://ckp.in.ua/health/21144 (дата звернення: 01.04.2021).

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 1333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1333-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 01.04.2021).

ТОП-5 производителей овощей в Украине. URL: https://delo.ua/business/top-5-proizvoditelej-ovoschej-v-ukraine-323878/ (дата звернення: 01.04.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024