ОСОБЛВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТК ТОРГОВЕЛЬНХ ПІДПРЄМСТВ

Ольга Євстахіївна Шмигель

Анотація


Шмигель О.Є. ОСОБЛВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТК ТОРГОВЕЛЬНХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Розробка окремих елементів і етапів облікової політики торговельних підприємств з урахуванням їх адаптації до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Методика дослідження. Теоретичною та інформаційною основою дослідження стали праці провідних вчених-економістів у сфері бухгалтерського обліку, а також національні й міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти обліку торговельних підприємств, а метод опису надав їм детальну характеристику; монографічний метод використаний при вивченні літературних джерел з питань створення основних аспектів облікової політики торговельних підприємств; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Розглянуто підходи до визначення особливостей діяльності торговельних підприємств та ведення обліку. Обґрунтовано ідентифікаційні характеристики та значення для складання облікової політики торговельних підприємств. Ідентифіковано основні проблеми, котрі виникають при складанні облікової політики торговельних підприємств. Визначено місце облікової політики в обліково-аналітичній системі торговельних підприємств. Розглянуто варіанти організації облікової політики торговельних підприємств з дотриманням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано особливості організації облікової політики торговельних підприємств з дотриманням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів складання облікової політики торговельних підприємств.

Ключові слова: торговельне підприємство, облікова політика, етапи розробки, елементи бухгалтерського обліку, технологія розробки, звітність, стандарти обліку.

 

Shmyhel O.Ye. FEATURES OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING POLICY OF TRADE ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the development of separate elements and stages of accounting policy of trade enterprises taking into account their adaptation to the international standards of accounting and financial reporting.

Methodology of research. The theoretical and informational basis of the study were the works of leading economists in the field of accounting, as well as national and international standards of accounting and financial reporting. In the process of research general and special methods were used, in particular: the method of classification allowed to differentiate the main components of accounting of trade enterprises, and the method of description gave them a detailed description; the monographic method is used in the study of literature sources on the creation of the main aspects of the accounting policy of commercial enterprises; the system and analytical method is applied at processing of the received information.

Findings. Approaches to determining the peculiarities of trade enterprises and accounting are considered. Identification characteristics and values for drawing up the accounting policy of trade enterprises are substantiated. The main problems that arise when compiling the accounting policy of commercial enterprises are identified. The place of accounting policy in the accounting and analytical system of trade enterprises is determined. Options for organizing the accounting policy of commercial enterprises in compliance with international standards of accounting and financial reporting are considered.

Originality. The peculiarities of the organization of the accounting policy of trade enterprises with observance of the international standards of accounting and financial reporting are substantiated.

Practical value. The obtained theoretical and applied recommendations can be used to improve existing approaches to the accounting policy of commercial enterprises.

Key words: trade enterprise, accounting policy, stages of development, elements of accounting, development technology, reporting, accounting standards.


Ключові слова


Ключові слова: торговельне підприємство, облікова політика, етапи розробки, елементи бухгалтерського обліку, технологія розробки, звітність, стандарти обліку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Загородній А. Г., Стрижка Т. А. Вплив облікової політики підприємства на величину сплачуваного податку на прибуток. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2019. Випуск 1(53). С. 229-232.

Камінська Т. Г. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства. Облік і фінанси АПК. 2016. № 4. С. 81-86.

Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.

Пушкар М. С. Облікова політика і звітність. Тернопіль : Карт-бланш, 2004. 141 с.

Житний П. Принципи формування облікової політики. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 4. С. 25-28.

Оліховський В. Я. Теоретичні аспекти податкового планування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». 2012. № 722. С. 177-181.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 25.03.2021).

Запаси : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затвердж. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246. Зміни і доповнення від 29 вересня 2020 року № 588. URL: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021474.html (дата звернення: 25.03.2021).

Запаси : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021#Text (дата звернення: 25.03.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024