СВІТОВЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕК

Гелена Олександрівна Прунцева

Анотація


Прунцева Г.О. СВІТОВЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕК

Мета. Аналіз зарубіжного досвіду щодо формування ефективної нормативно-правової бази у сфері побудови дієвого організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, а саме: бібліографічний – для аналізу та систематизації наукових праць; історичний – для вивчення історичного досвіду формування нормативно-правової бази; статистичний – для вивчення динаміки зміни досліджуваних процесів; порівняльний – для оцінки ефективності діючих механізмів продовольчої безпеки у різних країнах; графічний – для наочного відображення існуючої динаміки між аналізованими показниками; абстрактно-логічний – при формуванні висновків та формулюванні рекомендацій.

Результати дослідження. Встановлено, що на ефективність функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки впливають як рівень доходів населення, так і специфічна державна політика у сфері продовольчої безпеки, яка має враховувати як кліматичні умови та ресурси країни, галузеву спрямованість регіонів, традиційну специфіку продовольчого виробництва, так і міжнародні стандарти якості та безпеки харчових продуктів, вимоги СОТ та інші нормативи до продукції аграрного виробництва та продовольчого забезпечення населення. Доведено, що ефективність функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки залежить від прямого впливу державних заходів на агропродовольчий сектор, соціально-економічну систему країни та продовольче забезпечення населення та від непрямого впливу стимулюючих заходів і мультиплікативного ефекту. Проведено аналіз функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки у провідних країнах світу і встановлено, що у високорозвинених країнах реалізується дієва політика щодо забезпечення ефективного функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки, яка включає як заходи щодо підтримки аграрного виробництва та захист внутрішнього ринку, так і заходи щодо забезпечення високої якості продуктів харчування та їх доступності, так звані програми «від ферми до виделки».

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено залежність розповсюдженості недоїдання від рівня розвитку країн та виокремлено основні елементи організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки у провідних країнах світу.

Практична значущість результатів дослідження. Виокремлені елементи організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки провідних країн світу дозволять реформувати вітчизняну систему продовольчого забезпечення з метою забезпечення економічного та фізичного доступу всіх груп населення до корисних та споживних продуктів харчування.

Ключові слова: продовольча безпека; сільськогосподарське виробництво; ціна; аграрна продукція; голод; розповсюдженість недоїдання.

 

Pruntseva G.O. THE WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOOD SECURITY MECHANISM

Purpose. The aim of the article is to analyze foreign experience of the formation of an effective regulatory framework in the field of ensuring of an efficient organizational and economic food security mechanism.

Methodology of research. In the process of analysis general scientific methods were used, namely: bibliographic - for analysis and systematization of research works, historical - for studying historical experience of legal base formation, statistical - for studying dynamics of researched processes change, comparative - for estimation of efficiency of food security mechanism in different countries, graphical - to clearly reflect the existing dynamics between the analyzed indicators, abstract-logical – in  formulating conclusions and recommendations.

Findings. It is established that the efficiency of the organizational and economic mechanism of food security is influenced by both the level of income and specific state policy in the field of food security, which should take into account both climatic conditions and resources, sectoral orientation of regions, traditional specifics of food production and international standards of quality and safety of food products, WTO requirements and other standards. It is proved that the effectiveness of the organizational and economic mechanism of food security depends on the direct impact of state measures on the agri-food sector, socio-economic system and food security, as well as the indirect impact of incentives and multiplier effect. It is analysed of the functioning of the organizational and economic mechanism of food security in the leading countries of the world and found that in highly developed countries there is an effective policy to ensure the effective functioning of the organizational and economic mechanism of food security, which includes measures to support agricultural production and domestic market to ensure the high quality of food and their availability, the so-called "farm to fork" programs.

Originality. The dependence of malnutrition on the level of development of countries is determined and the main elements of the organizational and economic mechanism of food security in the leading countries of the world are singled out.

Practical value. The identified instruments of the organizational and economic food security mechanism of highly developed countries will allow to reform the national food security system in order to ensure economic and physical access of all citizen groups to healthy food.

Key words: food security; agricultural production; price; agricultural products; hunger; prevalence of malnutrition.

Ключові слова


Ключові слова: продовольча безпека; сільськогосподарське виробництво; ціна; аграрна продукція; голод; розповсюдженість недоїдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глобалізація і продовольство : монографія / П. Т. Саблук та ін. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. 632 с.

Залізнюк В. П. Механізми забезпечення продовольчої безпеки в розвинених країнах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1300 (дата звернення: 12.07.2021).

Мостова А. Д. Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26(2). С. 7-14.

Фера-Клемонца О. Ю. Зарубіжний досвід регулювання продовольчого забезпечення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 5. С. 44-53.

Шойко В. А. Державне регулювання продовольчої безпеки в контексті інтеграції України до ЄС та забезпечення її сталого розвитку. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6203 (дата звернення: 12.07.2021).

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. 2020. URL: https://doi.org/10.4060/ca9692en (дата звернення: 28.07.2021).

Lama P. Japan’s Food Security Problem: Increasing Self-sufficiency in Traditional Food”. IndraStra Global. 2017. Vol. 003. Issue № 07(2017)0029. URL: http://www.indrastra.com/2017/07/Japan-s-Food-Security-Problem-Increasing-Self-Sufficiency-in-Traditional-Food-003-07-2017-0029.html (дата звернення: 29.07.2021).

Ostuni A. Why the Global Food Security Act is So Important. BORGEN Magazine. 2020. URL: https://www.borgenmagazine.com/the-global-food-security-act/ (дата звернення: 28.07.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024