МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ У ВСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ БІЗНЕСІ (НА ПРКЛАДІ ГЕЙМ–ІНДУСТРІЇ)

Олександр Іванович Пушкар, Юлія Леонідівна Татаринцева, Анастасія Борисівна Макаренко, Олександр Богданович Пастушенко

Анотація


Пушкар О.І., Татаринцева Ю.Л., Макаренко А.Б., Пастушенко О.Б. МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ У ВСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ БІЗНЕСІ (НА ПРКЛАДІ ГЕЙМ–ІНДУСТРІЇ)

Мета. Розробка методичних рекомендацій з формування моделі фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі (на прикладі гейм-індустрії).

Методика дослідження. При написані статті використано такі методи наукового дослідження: порівняння – для визначення відмінностей та спільних рис явищ, які досліджуються; групування – для визначення методів фінансування проєкту, моделей краудфандингу; синтезу та аналізу – задля деталізації об’єкта дослідження, шляхом його розкладання на частини.

Результати дослідження. Наведено методичні рекомендації з розробки і впровадження моделі фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі, що містить три складові. Визначено особливості просування бізнесу у сфері гейм-індустрії, які впливають на вибір джерел фінансування. Обґрунтовано, що фінансування інноваційного бізнесу має поєднувати різні джерела відповідно до фаз реалізації проєкту. Виявлено, що використання нетрадиційних джерел, зокрема краудфандингу, користується значним попитом. Узагальнено основні моделі краудфандингу, що використовуються в сучасних умовах фінансування інноваційних компаній. Визначено відповідні моделі управління оборотним капіталом на різних фазах реалізації інноваційного проєкту.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено теоретичні та методичні положення щодо формування моделі фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі на прикладі гейм-індустрії. Ключові параметри цієї моделі – наявність трьох складових, які дозволяють врахувати специфіку гейм-індустрії: вибір моделі продюсування, вибір джерел фінансування, вибір моделі фінансування.

Практична значущість результатів дослідження. Функціонування моделі фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі відображає досвід управління корпоративними фінансами, фінансового моделювання, адаптації даних практик для компаній інноваційної сфери діяльності. Отримані результати дослідження будуть корисними для застосування в практичній діяльності вітчизняних компаній, що впроваджують інновації, і дасть можливість залучити інвесторів.

Ключові слова: модель фінансування, гейм-індустрія, інноваційний проєкт, високотехнологічний бізнес, краудфандинг.

 

Pushkar O.I., Tataryntseva Yu.L., Makarenko A.B., Pastushenko O.B. MODEL OF FINANCING AN INNOVATIVE PROJECT IN HIGH-TECH BUSINESS (ON THE EXAMPLE OF GAME INDUSTRY)

Purpose. The aim of the article is to develop the methodical recommendations on formation of model of financing of the innovative project in high-tech business (on an example of the game industry).

Methodology of research. The following methods of scientific research were used in the process of writing this article: comparison - to determine the differences and common features of the phenomena under study; grouping - to determine the project of financing methods, crowd funding models; synthesis and analysis - to detail the object of study, by breaking it down into parts.

Findings. The article provides guidelines for the development and implementation of a model for financing an innovative project in high-tech business, which contains three components. Peculiarities of business promotion in the field of game industry, which influence the choice of sources of financing, are determined. It is substantiated that the financing of innovative business should combine different sources according to the phases of project implementation. It was found that the use of non-traditional sources, in particular crowd funding, is in great demand. The main models of crowd funding used in modern conditions of financing of innovative enterprises are generalized. Relevant models of working capital management at different phases of innovation project implementation are determined.

Originality. The scientific novelty of the research results is the improvement of theoretical and methodological provisions for the formation of a model for financing an innovative project in high-tech business on the example of the game industry. The key parameters of this model are the presence of three components that allow to take into account the specifics of the game industry: the choice of production model, the choice of funding sources, the choice of funding model.

Practical value. The functioning of the model of financing an innovative project in high-tech business reflects the experience of corporate finance management, financial modelling and adaptation of these practices for enterprises in the field of innovation. The results of the study will be useful for application in the practice of domestic enterprises that implement innovations, will attract investors.

Key words: financing model, game industry, innovative project, high-tech business, crowd funding.

 


Ключові слова


Ключові слова: модель фінансування, гейм-індустрія, інноваційний проєкт, високотехнологічний бізнес, краудфандинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Куликов ?. Н. Модели финансирования инновационных технологий. Управление экономическими системами. 2015. № 8(80). С. 15-25.

Бадрі Г., Панченко Є., Рудуха Н. Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1(28). С. 8-31.

Колодяжна І. В. Борблік К. Е. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 448-454.

Седых ?.А. ?ндустрия компьютерных игр 2020, available at: https://dcenter.hse.ru/data.pdf (дата звернення: 20.07.2021).

Компьютерные и видеоигры (мировой рынок) 2021. URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата звернення: 20.07.2021).

Market Study Report: global crowdfunding market. 2021. URL: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/09/13 (дата звернення: 20.07.2021).

Бабінська С. Я. Сутність та джерела фінансування інноваційних проектів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. № 12. С. 70-72.

Шевченко О. М., Крекотень І. М., Жовнір Н. М. Світові тенденції розвитку краудфандінгу та особливості його функціонування в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3(71). С. 14-21.

Кузнецов В. А. Краудфандинг: актуальные вопросы регулирования. Деньги и кредит. 2017. № 1. С. 65-73.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024