ТЕОРЕТЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВЗНАЧЕННЯ КРПТОВАЛЮТ ЯК ГРОШЕЙ

Ігор Михайлович Гонак

Анотація


Гонак І.М. ТЕОРЕТЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВЗНАЧЕННЯ КРПТОВАЛЮТ ЯК ГРОШЕЙ

Мета. Опрацювання теоретичних і практичних аспектів визначення та функціонування криптовалют як грошей.

Методика дослідження. При проведенні дослідження використано наступні методи: статистичний аналіз і порівняння – при вивченні проблемних аспектів визначення криптовалюти як різновиду грошей; логічної оцінки – при обґрунтуванні засад визначення криптовалюти як різновиду грошей; узагальнення – в процесі формулювання висновків за результатами проведеного аналізу.

Результати дослідження. Встановлено, що грошима є фінансові активи із високою ліквідністю, які здатні швидко перетворюватись на паперові гроші чи монети, служать посередником у грошовому обігу (тобто відіграють роль еквівалента при обміні) та можуть бути використані для заощаджень і тому все, що може виконати функції грошей, є грошима (зокрема, і криптовалютні монети). Обґрунтовано, що криптовалютні монети, як вид грошей, виконують наступні функції: є потенціал виконання функції міри вартості після зменшення значної волатильності вартості криптомонет; через високу волатильність, протидію регулюючих органів та низьку поширеність частково виконують функцію засобу обміну, проте поширеність зростатиме тому, що традиційні платіжні системи починають інтеграцію криптовалют, у криптомонет висока зручність та інклюзивність, є потенціал зниження транзакційних витрат, підвищення швидкості розрахунків, розвитку ринку криптовалют та зростання їх поширеності; через протидію з боку ESG-інвесторів та регулюючих органів, низьку довіру з боку значної кількості громадян (особливо, віком понад сорок років) та значну спекулятивну складову монети криптовалют лише частково виконують функцію засобу накопичення, проте, попит на криптомонети з боку інвесторів постійно зростає.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано визначення криптовалюти (криптовалютної монети, криптомонети) як нового цифрового виду грошей, яким можна вимірювати вартість товарів, послуг та інших грошових одиниць, використовувати для товарно-грошового обігу, заощаджень та інвестування, захищеного криптографічним кодом з неможливістю підробити чи скопіювати, а емітувати яку має змогу кожен бажаючий за наявності Інтернету та необхідного обладнання при повній анонімності емітента (майнера).

Практична значущість результатів дослідження. Основні результати проведеного дослідження створять сприятливі умови для кращого розуміння криптовалюти як нового виду грошей, що дасть можливість більш широко застосовувати їх у економічній діяльності суб’єктів господарювання та країн.

Ключові слова: гроші, криптовалюта, криптомонета, криптовалютна монета, майнінг, функції криптовалют, Ethereum, Monero, грошовий агрегат.

 

Honak I.M. THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION OF CRYPTOCURRENCY AS MONEY

Purpose. The aim of the article is elaboration of theoretical and practical aspects of definition and functioning of cryptocurrencies as money.

Methodology of research. The following methods were used in the study: statistical analysis and comparison – in the study of problematic aspects of the definition of cryptocurrency as a kind of money; logical assessment – in substantiating the principles of determining cryptocurrency as a kind of money; generalization – in the process of formulating conclusions based on the results of the analysis.

Findings. It is established that money is a financial asset with high liquidity, which can be quickly converted into paper money or coins, serve as an intermediary in money circulation (i.e. play the role of equivalent in exchange) and can be used for savings and therefore anything that can function as money, are money (including cryptocurrency coins).

It is substantiated that cryptocurrency coins, as a type of money, perform the following functions: there is a potential to perform the function of a measure of value after reducing the significant volatility of the value of cryptocurrencies; partly as a medium of exchange due to high volatility, regulatory resistance and low prevalence, but prevalence will increase as traditional payment systems begin to integrate cryptocurrencies, cryptocurrencies have high convenience and inclusiveness, have the potential to reduce transaction costs, increase settlement speeds, develop cryptocurrency markets and increasing their prevalence; due to opposition from ESG investors and regulators, low confidence from a significant number of citizens (especially over the age of forty) and a significant speculative component of cryptocurrency coins, only partially serve as a means of accumulation, however, the demand for cryptocurrencies from investors is constantly growing.

Originality. The definition of cryptocurrency (cryptocurrency coin, cryptocoin) as a new digital type of money, which can measure the value of goods, services and other currencies, used for circulation, savings and investment, protected by cryptographic code with the inability to counterfeit or copy, and issue which everyone has the opportunity with the Internet and the necessary equipment with complete anonymity of the issuer (miner).

Practical value. The main results of the conducted study will create favourable conditions for a better understanding of cryptocurrency as a new type of money, which will allow them to be more widely used in the economic activities of businesses and countries.

Key words: money, cryptocurrency, cryptocoin, cryptocurrency coin, mining, cryptocurrency functions, Ethereum, Monero, monetary aggregate.

Ключові слова


Ключові слова: гроші, криптовалюта, криптомонета, криптовалютна монета, майнінг, функції криптовалют, Ethereum, Monero, грошовий агрегат.

Повний текст:

PDF

Посилання


The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a Global Phenomenon. Chainalysis. URL: https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Index%20list%20of%20countries.pdf (дата звернення: 20.07.2021).

Ребрик М. А. Криптоактиви: міфи vs факти та потенційний вплив на монетарну сферу. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4 (дата звернення: 29.07.2021).

Гроші / Національний банк України URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123243 (дата звернення: 06.07.2021).

Гроші та кредит : підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. / Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін. ; за заг. ред. М. І. Савлука. Київ : КНЕУ, 2002. 598 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : «Українська енциклопедія», 1998. Т. 1: А–Г. 672 с.

Економічна енциклопедія : у трьох томах / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.

Основи економічної теорії : підручник / Мамалуй О. О., Гриценко О. А., Грищенко Л. В., Дарнопих Г. Ю. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 480 с.

Панчишин С. М. Макроекономіка : навчальний посібник. Вид. 2-ге, стер. Київ : Либідь, 2002. 616 с.

Мельникова В. І., Клімова Н. І. Макроекономіка : навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 394 с.

Основи економічної теорії : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Рибалкін В. О., Хмелевський М. О., Біленко Т. І. та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2003. 352 с.

Франкенфілд Д. Що таке криптовалюта? Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp (дата звернення: 02.08.2021).

Штепенко К. П., Миргородська А. О. Стан i перспективи розвитку криптовалюти у світі. Фінансовий простір. 2018. № 2. С. 121-128.

Танклевська Н. С., Петренко В. С., Карнаушенко А. С. Економічна сутність та види криптовалюти у світі. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-2. С. 133-138.

Устенко С. В., Загоровський І. В. Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2019. № 97. С. 229-240.

Яцик Т. В. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей. Young Scientist. Економічні науки. 2017. № 2(42). С. 349-354.

Попов В. Що таке криптовалюта? Радіо Свобода. 2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/details/28742278.html. (дата звернення: 02.08.2021).

Яковлев Д. Чим платити в майбутньому: топ-5 криптовалют світу. Mind. 2017. 25 липня. URL: https://mind.ua/openmind/20174702-qandampachim-platiti-v-majbutnomu-top-5-kriptovalyut-svitu (дата звернення: 02.08.2021).

Ареф’єва І. Криптовалюта – що це за гроші? Financer.com. 01.06.2021. URL: https://financer.com/ua/blog/cryptocarrency/ (дата звернення: 03.07.2021).

More Saniya. New study says the number of unique crypto asset users has increased 189% in the past year. THE BLOCK. September 25, 2020. URL: https://www.theblockcrypto.com/linked/78766/new-study-says-the-number-of-unique-crypto-asset-users-has-increased-189-in-the-past-year (дата звернення: 07.07.2021).

Мерінова С. В., Половенко Л. П. Роль криптовалюти у цифровій економіці. Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2021. Випуск 42. С. 80-87.

Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни. DW. Політика й суспільство. 13.05.2021. URL: https://www.dw.com/uk/tesla-pryzupyniaie-prodazh-elektromobiliv-za-bitkoiny/a-57517655 (дата звернення: 03.07.2021).

Чекис О. Перша країна світу визнала Bitcoin платіжним засобом. ZN.UA. 9 червня 2021 року. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/persha-krajina-svitu-viznala-bitcoin-platizhnim-zasobom.html (дата звернення: 28.07.2021).

Двуліт З. П., Передало Х. С., Тиліпська Р. Б., Терно Р. М., Стибель Р. І. Криптовалюта: стан та тенденції розвитку. Економiка та держава. 2019. № 1. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/4.pdf (дата звернення: 29.07.2021).

Ethereum (ETH) Price Chart. CoinGecko. URL: https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_nrOcjY5fp2tIYM6H6dB7LP_e_aPIL5IFeNwOPw6BTzo-1630938719-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQg9 (дата звернення: 02.08.2021).

Шапран В. Швейцарія: сусідство з ЄС теж завдає проблем. Європейська правда. 30 липня 2015. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/30/7036417/ (дата звернення: 01.08.2021).

Что Такое Атомные Свопы? Будущее Технологии Блокчейн. URL: https://101blockchains.com/ru/%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%8B/ (дата звернення: 12.07.2021).

Галушка Є. О., Пакон О. Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку. Молодий вчений. 2017. № 4(44). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/147.pdf (дата звернення: 04.07.2021).

Маличенко ?. В Ethereum 2.0 эмиссия эфира сильно сократится. BitcryptoNews. 01.05.2020. URL: https://bitcryptonews.ru/news/cryptocurrency/v-ethereum-20-godovaya-emissiya-efira-silno-sokratitsya (дата звернення: 04.07.2021).

Статистика криптовалют: курсы, графики, корреляции. URL: https://bitinfocharts.com/ru/ (дата звернення: 02.08.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024