РОЛЬ РЕСУРСІВ У ПОВЕДІНЦІ СРОВННХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ірина Олегівна Іващук, Віталій Зіновійович Запухляк, Олександр Степанович Ксенжук

Анотація


Іващук І.О., Запухляк В.З., Ксенжук О.С. РОЛЬ РЕСУРСІВ У ПОВЕДІНЦІ СРОВННХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Мета. Узагальнення теоретичних концепцій дослідження сировинних економік, які пояснюють взаємозалежність володіння країнами ресурсів, економічного зростання та обґрунтування ролі ресурсів для сировинних економік в процесі глобальної інтеграції.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки. У процесі дослідження застосовувались методи: теоретичного узагальнення та наукової абстракції – при обґрунтуванні категоріально-понятійного аппарату дослідження; метод системного аналізу – при формуванні теоретико-методологічної бази дослідження та структурної будови дослідження; метод порівняльного аналізу – при виявленні закономірностей і просторових відмінностей сировинних економік в умовах глобальної інтеграції; методи описової статистики та візуального аналізу – для наочного представлення основних положень дослідження; методи економетричного моделювання – для тестування висунутих гіпотез, виявлення зв’язків між основними характеристиками й формулювання відповідних висновків проведенного дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що в сучасних умовах посилення процесів інтеграції країн зростає роль ресурсів у сировинних економіках. Розглянуто вплив «голландської хвороби» та «ресурсного прокляття» на поведінку країн із сировинними економіками та їх участі у процесі глобальної інтеграції. Проаналізовано розподіл країн світу за часткою земельної ренти природних ресурсів у ВВП. Доведено, що володіння ресурсами та висока частка загальної ренти природних ресурсів у ВВП не є причиною високої конкурентоспроможності країн.

Наукова новизна результатівдослідження. Поглиблено концептуальні засади розуміння ролі ресурсів у поведінці країн із сировинними економіками. Удосконалено науково-методичні підходи до розуміння поведінки країн із сировинними економіками та їх участі у процесі глобальної інтеграції.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведенного дослідження можуть бути використані для визначення потенціалу реалізації експортних можливостей країни з урахуванням специфіки функціонування сировинних економік в процесі глобальної інтеграції.

Ключові слова: глобальна інтеграція; сировинні економіки; ресурси; «голландська хвороба»; «ресурсне прокляття»; конкурентоспроможність; національні економіки; економічне зростання.

 

Ivashchuk I.O., Zapukhliak V.Z., Ksenzhuk O.S. THE ROLE OF RESOURCES IN THE BEHAVIOUR OF COMMODITY ECONOMIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL INTEGRATION

Purpose. The aim of the article is generalization of theoretical concepts of research of raw materials economies, which explain the interdependence of countries’ resource ownership and economic growth, and substantiation of the role of resources for commodity economies in the process of global integration.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of modern economics. In the process of research the following methods were used: theoretical generalization and scientific abstraction – in substantiating the categorical and conceptual apparatus of research; method of system analysis – in the formation of the theoretical and methodological basis of the study and the structural structure of the study; method of comparative analysis – in identifying patterns and spatial differences of raw material economies in the context of global integration; methods of descriptive statistics and visual analysis – to visualize the main provisions of the study; methods of econometric modelling – to test hypotheses, identify relationships between key characteristics and formulate appropriate conclusions of the study.

Findings. It is established that in modern conditions of strengthening the processes of integration of countries the role of resources in raw material economies is growing. The impact of the “Dutch disease” and the “resource curse” on the behaviour of countries with raw material economies and their participation in the process of global integration is considered. The distribution of countries by the share of land rent of natural resources in GDP is analysed. It is proved that the ownership of resources and the high share of the total rent of natural resources in GDP are not the cause of high competitiveness of countries.

Originality. Conceptual bases of understanding the role of resources in the behaviour of countries with raw material economies are deepened. Scientific and methodological approaches to understanding the behaviour of countries with raw material economies and their participation in the process of global integration have been improved.

Practical value. The results of the conducted study can be used to determine the potential opportunities for the export potential of the country, taking into account the specifics of the functioning of commodity economies in the process of global integration.

Key words: global integration; raw material economies; resources; “Dutch disease”; “resource curse”; competitiveness; national economies; economic growth.


Ключові слова


глобальна інтеграція; сировинні економіки; ресурси; «голландська хвороба»; «ресурсне прокляття»; конкурентоспроможність; національні економіки; економічне зростання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія. Київ : ТОВ «Національний підручник», 2008. 220 с.

Резнікова Н. В. Ризики сировинної орієнтації країн у процесі досягнення економічного зростання. 2018. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/3421/3095 (дата звернення: 20.10.2021).

Aliyev R. Determinants of the Choice of Exchange Rate Regime in Resource-Rich Countries. CERGE-EI Working Papers. 2014. No. 527. P. 1-36.

Булатова О. В. Потенціал розвитку трансконтинентальної інтеграції. Журнал європейської економіки. 2014. Т. 13. № 3. С. 248-272.

Козюк В. В. Монетарна автономія та цінова стабільність у сировинних економіках. Фінанси України. 2018. № 7. С. 7-26.

Corden W. Max, J. Peter Neary Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. The economic journal. 1982. № 92.368. Р. 825-848.

Krugman P. The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher: Notes on trade in the presence of dynamic scale economies. Journal of Development Economics. October 1987. Vol. 27. Issues 1–2. P. 41-55.

Филипенко А. С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. Москва : Экономика, 2010. 511 с.

Швиданенко О. Новітня парадигма глобалізації: світоцілісність чи альтернативи розвитку?. Міжнародна економічна політика. 2005. № 2(3). С. 5-28.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Пер. з англ. В. Старка. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.

Гидденс А. Судьба, риск, безопасность. Thesis. 1994. Вып. 5. С. 38-52.

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Пер. з англ. Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. С. 37.

Кравчук Н. Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження. Міжнародна економічна політика. 2011. № 1-2(14-15). С. 170-210.

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : моногр. / А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін ; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 31-218.

Луцишин З. О. Современные проблемы финансовой глобализации: вызовы, риски, инновационные сдвиги и лидерство. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Бельско-Бяла, Польша, 2016. C. 4-7, 61-84, 151-184.

Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії. Журнал європейської економіки. 2010. № 1. С. 97.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти / пер. с англ. Москва : ООО “?здательство АСТ”, 2002. 669 с.

Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування. Журнал європейської економіки. 2009. № 4. С. 358-365.

Хантингтон С., Тоффлер Э. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Москва : ООО “?здательство АСТ”, 2003. 603 с.

World Economic Outlook, April 2020. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april2020?utm_source=yxnews&utm_ medium =desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата звернення: 20.10.2021).

Level of GDP per capita and productivity. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54563# (дата звернення: 20.10.2021).

Wessner C. W., Wolff A. Wm. Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for Global Economy. Washington, DC : The National Academies Press, 2019. P. 26.

Scott Pegg. Is there a Dutch disease in Botswana? Resources Policy. March 2010. Volume 35. Issue 1. P. 14-19. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0301420709000373?via%3Dihub (дата звернення: 20.10.2021).

Auty R. M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London : Routledge, 1993. 284 p.

Dauvin Magali, Guerreiro, David. The paradox of plenty: a meta-analysis. World Development. 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/304321512_The_Paradox_of_plenty_A_Meta-Analysis (дата звернення: 20.10.2021).

Duruigbo E. The Global Energy Challenge and Nigeria's Emergence as a Major Gas Power: Promise, Peril or Paradox of Plenty. Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 2008-2009. Vol. 21. P. 395.

Langton M. The resource curse: new outback principalities and the paradox of plenty. Griffith Review. 2010. № 28. URL: https://www.researchgate.net/publication/233990385 _Langton_M_The_Resource_Curse_Griffith_Review_ed28 (дата звернення: 20.10.2021).

Bhattacharyya Sambit, Hodler Roland. Natural resources, democracy and corruption. European Economic Review. May 2010. Volume 54. Issue 4. P. 608-621. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292109001135 (дата звернення: 20.10.2021).

Bates Robert, Paul Collier. The Politics and Economics of Policy Reform in Zambia. Political and Economic Interactions in Economic Policy Reform / ed. Robert Bates and Anne Krueger. Oxford, UK : Cambridge, Mass. : Blackwell, 1993. 481 p.

Ross Michael. The Political Economy of the Resource Curse. World Politics. 1999. Vol. 51. no. 2. P. 297-322. URL: https://www.researchgate.net/publication/235737580 _The_Political_Economy_of_the_Resource_Curse (дата звернення: 20.10.2021).

Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner. Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper no. 5398. Cambridge, MA, 1995. 47 p. URL: http://www.nber.org/papers/w5398 (дата звернення: 20.10.2021).

Mehlum H., Moene K., Torvick R. Institutions and the Resource Curse. The Economic Journal. January 2006. Vol. 116. Issue 508. P. 1-20. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x (дата звернення: 20.10.2021).

Apergis Nicholas, Katsaiti Marina-Selini. Poverty and the resource curse: Evidence from a global panel of countries. Research in Economics. June 2018. Volume 72. Issue 2. P. 211-223. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090944317302636 (дата звернення: 20.10.2021).

Alexeev Michael, Conrad Robert. The Elusive Curse of Oil. The Review of Economics and Statistics. 2009. Vol. 91. Issue 3. P. 586-598.

Gylfason T. The International Economics of Natural Resources and Growth (CESifo Working Paper No. 1994). Munich, CESifo Group, 2007. 20 p. URL: http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1187642.pdf (дата звернення: 20.10.2021).

Pegg Scott. Is there a Dutch disease in Botswana? Resources Policy. March 2010. № 35(1). P. 14-19. URL: https://www.researchgate.net/publication/46497681_Is_there_a_Dutch_disease_in_Botswana (дата звернення: 20.10.2021).

What We Do. The Natural Resource Governance Institute. URL: https://resourcegovernance.org/about-us/what-we-do (дата звернення: 20.10.2021).

Resource Governance Index 2017. URL: https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/2017-resource-governance-index (дата звернення: 20.10.2021).

Senegal. Resource Governance Index 2021. URL: https://resourcegovernanceindex.org/publications-data (дата звернення: 20.10.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024