АНАЛІЗ ВІТЧЗНЯНОГО РНКУ МОЛОКА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТВ

Віталій Леонідович Карпенко

Анотація


Карпенко В.Л. АНАЛІЗ ВІТЧЗНЯНОГО РНКУ МОЛОКА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТВ

Мета. Аналіз динаміки розвитку вітчизняного ринку молокопродуктів.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: монографічний, порівняльного аналізу – при оцінці загальних тенденцій динаміки показників рівня заготівлі молока, його перероблення, оцінювання молокопереробних підприємств; графічний – при відображенні виробництва основних молочних продуктів; абстрактно-логічний – при підготовці висновків.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку виробництва молока в Україні, динаміку виробництва молока на одну особу в усіх категоріях господарств та динаміку виробництва молочної продукції в Україні. Визначено ключових гравців – переробників на ринку молокопродуктів. Оцінено динаміку середніх цін продажу молока сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності. Обґрунтовано структуру виробництва молочної продукції у 2020 році та структуру найбільших виробників молочної продукції країни у 2020 році. Здійснено припущення, що для підвищення ефективності діяльності молокопереробних підприємств доцільно будувати партнерські відносини між усіма учасниками ринку, що дозволить через механізм еквівалентного ціноутворення створити необхідні економічні умови для збільшення поголів’я молочних корів, а, отже, забезпечить зростання обсягів виробництва молока як сировини.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано шляхи покращання функціонування молокопереробних підприємств через удосконалення креативності маркетингової системи, асортименту молочної продукції, впровадження нових молочних продуктів споживачу (екопродукції), підвищення якості молока як вихідної сировини.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегії розвитку, а також при визначенні резервів економічного зростання молокопереробних підприємств України. Обґрунтовано перспективи функціонування виробників молочної продукції країни.

Ключові слова: ринок молока і молочних продуктів; виробництво молочних продуктів; вершки; масло; сир; йогурт; молокопереробне підприємство.

 

Karpenko V.L. ANALYSIS OF THE DOMESTIC DAIRY MARKET: REALITIES AND PROSPECTS

Purpose. The aim of the article is the analysis of the dynamics of development of the domestic dairy market.

Methodology of research. The following methods are used in the research process: monographic, comparative analysis – in assessing the general trends in the dynamics of indicators of the level of milk production, its processing, evaluation of milk processing enterprises; graphic – when displaying the production of basic dairy products; abstract and logical – in preparing conclusions.

Findings. The dynamics of milk production in Ukraine, the dynamics of milk production per capita in all categories of farms and the dynamics of dairy production in Ukraine are analysed. The key players – processors in the dairy market have been identified. The dynamics of average prices of milk sales by agricultural enterprises of all forms of ownership is estimated. The structure of dairy production in 2020 and the structure of the largest dairy producers in 2020 are substantiated. It has been suggested that in order to increase the efficiency of milk processing enterprises, it is advisable to build partnerships between all market participants, which will create the necessary economic conditions for increasing the number of dairy cows through the equivalent pricing mechanism and, consequently, increase milk production.

Originality. Ways to improve the functioning of milk processing enterprises by improving the creativity of the marketing system, the range of dairy products, the introduction of new dairy products to consumers (eco-products), improving the quality of milk as a raw material.

Practical value. The results of the study can be used in the formation of development strategies, as well as in determining the reserves of economic growth of dairy enterprises in Ukraine. Prospects of functioning of dairy producers of the country are substantiated.

Key words: market of milk and dairy products; production of dairy products; cream; butter; cheese; yogurt; milk processing enterprise.


Ключові слова


ринок молока і молочних продуктів; виробництво молочних продуктів; вершки; масло; сир; йогурт; молокопереробне підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мамчур В. А. Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 41-49.

Ткачук С. П. Розвиток ринку молока та молокопродуктів України в умовах його адаптації до вимог Європейського Союзу. Біоресурси і природокористування. 2015. № 1-2. Т. 7. С. 145-151.

Ціханoвськa В. М. Стaн тa пеpспективи poзвитку pинку мoлoкa тa мoлoчниx пpoдуктiв Укpaїни. Екoнoмiкa. Упpaвлiння. Iннoвaцiї. 2016. № 1(16). С. 61-64.

Гурська І. С., Лук’янова М. М. Функціонування вітчизняного ринку молока та молочних продуктів. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4 [79]. С. 30-39.

Споживання основних продуктів харчування в Україні залишається нижчим раціональних норм. URL: https://infoindustria.com.ua/spozhivannya-osnovnih-produktiv-harchuvannya-v-ukrayini-zalishayetsya-nizhchim-ratsionalnih-norm/ (дата звернення: 03.10.2021).

Музиченко Я. Хто і скільки споживає молочних продуктів? URL: http://avm-ua.org/uk/post/hto-i-skilki-spozivae-molocnih-produktiv (дата звернення: 03.10.2021).

Лінецька Я. Хто і скільки споживає молочних продуктів? URL: http://avm-ua.org/uk/post/hto-i-skilki-spozivae-molocnih-produktiv (дата звернення: 03.10.2021).

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.10.2021).

Аналіз поточної кон’юнктури ринку молока і молочної продукції в Україні / О. М. Шпичак, С. О. Пашко; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 77 с.

В Україні зменшилось виробництво молока. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114460-v-ukraini-zmensilos-virobnictvo-moloka.html (дата звернення: 03.10.2021).

Молочна галузь України та її майбутнє через 10 років: проблеми, національна програма розвитку та державна підтримка. URL: https://agroter.com.ua/2020/11/15/molochna-galuz-ukrayiny-ta-yiyi-majbutnye-cherez-10-rokiv-problemy-naczionalna-programa-rozvytku-ta-derzhavna-pidtrymka/# (дата звернення: 03.10.2021).

Putsenteilo P., Nyanko V., Karpenko V. Trajectory of marketing function – from traditions to innovations. European Journal of Management Issues. 2018. № 26 (3-4). P. 103-113.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024