ІНФОРМАТЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Іван Йосипович Малий, Тетяна Олександрівна Королюк

Анотація


Малий І.Й., Королюк Т.О. ІНФОРМАТЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Мета. Характеристика взаємозалежностей розвитку інформатизації суспільства та вдосконалення публічного управління в подоланні економічних загроз існування держави Україна.

Методика дослідження. Досягнення поставленої мети базувалось на використанні методології дослідження інноваційно-інформаційного типу економічного розвитку та публічного (державного) управління. При цьому було використано такі конкретні методи: системний ‒ для розкриття напрямів впливу інформаційної трансформації на всі сфери функціонування суспільства; екуменічний (міждисциплінарний) ‒ для висвітлення інституційних змін в публічному управлінні, обумовлених новими загрозами територіальної цілісності та економічної безпеки; аналізу – для характеристики тенденцій застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні; статистичні методи – для оцінювання величини економічних загроз функціонування суспільства та обґрунтування антикризових заходів з боку держави.

Результати дослідження. Встановлено, що дослідження взаємодії інформатизації суспільства та нового публічного управління для локалізації економічних загроз державності обов’язково передбачає використання системного аналізу, екуменічного (міждисциплінарного) підходу, теорій інституційних змін та системної кризи цивілізації. Обґрунтовано засади механізму взаємодії «інформатизація суспільства ‒ нове публічне управління – гарантії національної економічної безпеки», в основі якого покладено наступну логіку: фундаментальний інстинкт самозбереження людини веде їх до об’єднання в державу, як найвищу та довготривалу соціальну, правову та політико-економічну формі спільної діяльності людей; а держава, захищаючи в першу чергу інтереси людей, які в цілому формують суспільні інтереси, зобов’язана їх захищати в якості загальнодержавних на міжнародній арені, що й включає національну економічну безпеку. Доведено, що бурхливий розвиток інформаційної трансформації та нових інноваційних продуктів в економіці підривають ієрархію взаємовідносин, сприяють активному розширенню мережевих структур, які радикальним чином змінюють людські цінності, формат взаємодії громадян (споживачів) з бізнесом та державою, висувають нові вимоги до інституційного забезпечення нових правил гри з боку держави. Виявлено, що нове публічне управління характеризується продуктивністю, маркетинговим підходом до вивчення потреб громадян та загроз їх життю; децентралізацією; звітування по результатах, що можливе за умов запровадження електронного врядування та змін законодавчого поля. Обґрунтовано, що стратегічними завданнями впровадження електронного врядування є подолання інформаційної нерівності, перебудова відносин з громадянами, вдосконалення технології публічного управління та адміністрування задля забезпечення прозорості, доступності та зручності отримання громадянами публічних послуг, що відкриває можливість їх реальної участі в ухваленні публічних управлінських рішень з метою локалізації корупції, тінізації, рейдерства як чинників економічних загроз державності.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано авторський підхід до діалектики взаємодії «інформатизація суспільства – нове публічне управління – національна економічна безпека» в умовах безперервної інформаційної трансформації, інституційних змін та глобальних викликів.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені авторами теоретичні підходи до аналізу взаємовпливів інформатизації суспільства, нового публічного управління та національної економічної безпеки можуть стати фундаментальним підґрунтям для розробки антикризової політики в Україні задля забезпечення територіальної цілісності, безпеки життєдіяльності громадян та зростанню їх добробуту.

Ключові слова: інформатизація суспільства; нове публічне управління; економічна безпека; суверенітет держави; відкритість; прозорість; електронне урядування.

 

Малый .., Королюк Т.А. НФОРМАТЗАЦЯ ОБЩЕСТВА ПУБЛЧНОЕ УПРАВЛЕНЕ ЭКОНОМЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Цель. Характеристика взаимозависимостей развития информатизации общества и совершенствования публичного управления в преодолении экономических угроз существования государства Украина.

Методика исследования. Достижение поставленной цели базировалось на использовании методологии исследования инновационно-информационного типа экономического развития и публичного (государственного) управления. При этом были использованы следующие конкретные методы: системный ‒ для раскрытия направлений влияния информационной трансформации на все сферы функционирования общества; экуменический (междисциплинарный) ‒ для раскрытия институциональных изменений в публичном управлении, обусловленных новыми угрозами территориальной целостности и экономической безопасности; анализа ‒ для характеристики тенденций применения информационных технологий в экономике и управлении; статистические методы ‒ для оценки величины экономических угроз функционирования общества и обоснование антикризисных мер со стороны государства.

Результаты исследования. Установлено, что исследование взаимодействия информатизации общества и нового публичного управления для локализации экономических угроз государственности обязательно предполагает использование системного анализа, экуменического (междисциплинарного) подхода, теорий институциональных изменений и системного кризиса цивилизации. Обоснованы принципы механизма взаимодействия «информатизация общества – новое публичное управление – гарантии национальной экономической безопасности», в основе которого лежит следующая логика: фундаментальный инстинкт самосохранения человека ведет их к объединению в государство, как высшую и долговременную социальную, правовую и политико-экономическую форму совместной деятельности людей; а государство, защищая в первую очередь интересы людей, которые в целом формируют общественные интересы, обязано их защищать в качестве общегосударственных на международной арене, и включает национальную экономическую безопасность. Доказано, что бурное развитие информационной трансформации и новых инновационных продуктов в экономике подрывают иерархию взаимоотношений, способствуют активному расширению сетевых структур, радикальным образом меняют человеческие ценности, формат взаимодействия граждан (потребителей) с бизнесом и государством, выдвигают новые требования к институциональному обеспечению новых правил игры со стороны государства. Выявлено, что новое публичное управления характеризуется производительностью, маркетинговым подходом к изучению потребностей граждан и угроз их жизни; децентрализацией; отчётностью по результатам, что возможно при условии внедрения электронного управления и изменений законодательного поля. Обосновано, что стратегическими задачами внедрения электронного управления является преодоление информационного неравенства, перестройка отношений с гражданами, совершенствование технологии публичного управления и администрирования для обеспечения прозрачности, доступности и удобства получения гражданами публичных услуг, что открывает возможность их реального участия в принятии публичных управленческих решений с целью локализации коррупции, тенизации, рейдерства как факторов экономических угроз государственности.

Научная новизна результатов исследования. Обоснован авторский подход к диалектике взаимодействия «информатизация общества ‒ новое публичное управление ‒ национальная экономическая безопасность» в условиях непрерывной информационной трансформации, институциональных изменений и глобальных вызовов.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные авторами теоретические подходы к анализу взаимовлияния информатизации общества, нового публичного управления и национальной экономической безопасности могут стать фундаментальным основанием для разработки антикризисной политики в Украине с целью обеспечения территориальной целостности, безопасности жизнедеятельности граждан и роста их благосостояния.

Ключевые слова: информатизация общества; новое публичное управление; экономическая безопасность; суверенитет государства; открытость; прозрачность; электронное управление.

 

Malyi I.I., Koroliuk T.O. INFORMATIZATION OF SOCIETY AND PUBLIC ECONOMIC SECURITY ADMINISTRATION

Purpose. The aim of the article is description of the interdependencies of the development of informatization of society and the improvement of public administration in overcoming the economic threats to the existence of the state of Ukraine.

Methodology of research. Achieving this goal is based on the use of the research methodology of the innovative and informational type of economic development and public (state) management. The following specific methods are used: systematic to disclose the directions of the influence of information transformation on all spheres of the functioning of society; ecumenical (interdisciplinary) to disclose institutional changes in public administration due to new threats to territorial integrity and economic security; analysis to characterize the trends in the application of information technology in economics and management; statistical methods to assess the magnitude of economic threats to the functioning of society and the substantiation of anti-crisis measures by the state.

Findings. It is established that the study of the interaction between informatization of society and new public administration for the purpose of localization of economic threats to statehood necessarily implies the use of systematic analysis, ecumenical (interdisciplinary) approach, theories of institutional changes and systemic crisis of civilization. The principles of the mechanism of interaction “informatization of society – new public administration – guarantees of national economic security” are substantiated, based on the following logic: the fundamental instinct of self-preservation of the person leads them to unification in the state as the highest and long-lasting social, legal, political and economic forms of joint activity of people; and the state, first and foremost protecting the interests of the people who shape the public interest as a whole, is obliged to protect them as national in the international arena, including national economic security. It is proved that the rapid development of information transformation and new innovative products in the economy undermines the hierarchy of relationships, contributes to the active expansion of network structures that radically change human values, the format of interaction of citizens (consumers) with business and the state, puts new requirements for the game from the state. It is revealed that the new public administration is characterized by productivity, marketing approach to studying the needs of citizens and threats to their lives; decentralization; reporting on the results that is possible under the conditions of introduction of electronic governance and changes in the legislative field. It is substantiated that strategic goals of implementation of electronic government are overcoming information inequality, restructuring of relations with citizens, improvement of technology of public management and administration in order to ensure transparency, accessibility and convenience of receiving public services by citizens, which opens the possibility of their real participation in making public management decisions in order to localize corruption, shadowing, raiding as factors of economic threats to statehood.

Originality. The scientific novelty of the study is to substantiate the author’s approach to the dialectics of the interaction of “informatization of society the new public administration national economic security” in the context of continuous information transformation, institutional changes and global challenges.

Practical value. The theoretical approaches developed by the authors to the analysis of the influence of informatization of society, new public administration and national economic security can become the fundamental basis for the development of anti-crisis policies in Ukraine with the aim of ensuring territorial integrity, the safety of citizens and their well-being.

Key words: informatization of society; new public administration; economic security; state sovereignty; openness; transparency; electronic governance.


Ключові слова


Ключові слова: інформатизація суспільства; нове публічне управління; економічна безпека; суверенітет держави; відкритість; прозорість; електронне урядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, М. О. Гончаренко та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. Київ : КНЕУ, 2001. 733 с.

Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. Киев : Международный деловой центр, 1998. 280 с.

Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Макуха С. М. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / за заг. ред. Л. С. Шевченко. Xарків : Право, 2009. 312 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. 2-е изд. Москва : Республика, 1994. 527 с.

Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту : монографія. Київ : КНЕУ, 2000. 248 с.

Тоффлер Е. Третя хвиля / Пер. з англ. А. Євса. Київ : Всесвіт, 2000. 480 с.

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Москва : Мысль, 2001. 731 с.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова ; пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. Москва : ЭКСМО, 2007. 864 с.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-45.

Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / пер. с англ. Москва : Арена, 1993. 320 с.

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ : НАНУ, 2009. 864 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Київ : Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ, 2008. 48 с.

Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія / Кириченко О. А., Сідак В. С., Лаптєв С. М. та ін. Київ : УЕП «Крок», 2008. 401 с.

Schedler K., Proeller I. New public management. Bern, Stuttgart, Wien, Verlag Paul Haupt, 2000. URL: https://www.booklooker.de/Bücher/Angebote/autor=Isabella+Proeller%3B+Kuno+Schedler&titel =New+Public+Management (дата звернення: 05.08.2019).

Trapnel S. Measurement of governance, government, and the public sector URL: http://blogs.worldbank.org/governance/measurement-of-governance-government-and-the-public-sector (дата звернення: 10.08.2019).

Global Peace Index: Institute for Economics and Peace / Reports 2012–2019. URL: http://visionofhumanity.org/reports/page/4/ (дата звернення: 05.08.2019).

The Fragile States Index: The Fund for Peace / Annual Report 2012‒2019. URL: https://fragilestatesindex.org/category/publications-and-downloads/ (дата звернення: 05.08.2019).

Human Development Report. URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR (дата звернення: 05.08.2019).

Corruption Perceptions Index: Transparency International. URL: https://www.transparency.org/cpi2018 (дата звернення: 05.08.2019).

The Global Competitiveness Index: World Economic Forum / Annual Report. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 05.08.2019).

The KOF Globalisation Index: KOF Swiss Economic Institute. URL: http://www.globalization-index.org (дата звернення: 05.08.2019).

Ease of Doing Business rankings: Measuring Business Regulations. URL: https://www.doingbusiness.org/en/rankings (дата звернення: 05.08.2019).

World Press Freedom Index: Reporters without borders. URL: https://rsf.org/en/ukraine (дата звернення: 05.08.2019).

Index of Economic Freedom: Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/index/ranking (дата звернення: 05.08.2019).

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 05.08.2019).

Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index. URL: https://www.bti-project.org/en/home/ (дата звернення: 05.08.2019).

Sustainable governance indicator. URL: http://www.sgi-network.org/2017/ (дата звернення: 05.08.2019).

Institutional Profiles Database (IPD). URL: http://www.cepii.fr/institutions/EN/ipd.asp (дата звернення: 05.08.2019).

Global Integrity. URL: https://www.globalintegrity.org (дата звернення: 05.08.2019).

Human Resources Management (HRM-AGI). URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/286304-1235411288968/HRM-AGI-InstrumentGuidance.pdf (дата звернення: 05.08.2019).

Міністерство фінансів України / Звіти щодо виконання Бюджету. URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (дата звернення: 05.08.2019).

Талеб Насім Ніколас Антикрихкість. Про (не)вразливе у реальному житті / Пер. з англ. М. Климчук. Київ : Наш формат, 2018. 400 с.

Про електронне врядування. URL: https://egovua.wordpress.com/egov/ (дата звернення: 05.08.2019).

Круглов В. В. Роль державно-приватного партнерства у сфері безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 107-110.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 05.08.2019).

Про відкритість використання публічних коштів : Закон України від 11.02.2015 № 183-VIII (Редакція від 30.09.2015). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19 (дата звернення: 05.08.2019).

Єдиний веб-портал використання публічних коштів. URL: https://spending.gov.ua (дата звернення: 05.08.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024