ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Марина Володимирівна Заходим

Анотація


Заходим М.В. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Мета. Висвітлення сутності продовольчої безпеки та визначення її місця у структурі економічної безпеки держави.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: монографічний – для теоретичного узагальнення сутності продовольчої безпеки, аналізу результатів досліджень інших науковців-дослідників; економіко-статистичний – при аналізі рівня споживання основних видів продуктів харчування населення України та абстрактно-логічний – для формулювання висновків.

Результати дослідження. Висвітлено сутність продовольчої безпеки. Встановлено її місце у структурі економічної безпеки держави, зважаючи на те, що остання розкриває внутрішні можливості і визначає стратегічні альтернативи соціально-економічного зростання для забезпечення суспільного добробуту. Визначено, що питання забезпечення населення фізіологічно необхідними продуктами харчування були і залишаються найбільш актуальною проблемою держави. Виявлено, що продовольча безпека безпосередньо впливає на здоров’я нації і, як наслідок, визначає демографічну безпеку. Підтверджено актуальність питання забезпечення населення високоякісними продуктами харчування на рівні науково обґрунтованих норм споживання при платоспроможному попиті та гарантування продовольчої безпеки країни.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано власне бачення сутності поняття «продовольча безпека», яка, на відміну від існуючих, розглядається як стан економіки, який гарантуватиме фізичну, економічну та соціальну доступність, безпечність та якість продуктів харчування, стабільність продовольчого забезпечення населення на раціональному рівні за нормальних умов, і в разі надзвичайних ситуацій – на мінімальному рівні, та забезпечить продовольчий суверенітет.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження полягають у розробці рекомендацій щодо важливих напрямків державної підтримки для забезпечення продовольчої безпеки та стабільної економічної ситуації та можуть бути використанні Департаментами економічного розвитку регіонів.

Ключові слова: продовольча безпека, економічна безпека, продукти харчування, норма споживання, політика.

 

Zakhodym M.V. FOOD SECURITY AND ITS PLACE IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Purpose. The aim of the article is clarification of the essence of food security and determining its place in the structure of economic security of the state.

Methodology of research. General scientific and special research methods were used in the process of research, namely: monographic – for theoretical generalization of the essence of food safety, analysis of research results of other scientists-researchers; economic and statistical – in the analysis of the level of consumption of the main types of food of the population of Ukraine, abstract and logical – to formulate conclusions.

Findings. The essence of food security is highlighted. Its place in the structure of economic security of the state is established, considering that the last opens internal possibilities and defines strategic alternatives of social and economic growth for maintenance of public welfare. It is determined that the issue of providing the population with physiologically necessary food was and remains the most pressing problem of the state.

It has been found that food security directly affects the health of a nation and, as a result, determines demographic security. The urgency of providing the population with high-quality food at the level of scientifically sound consumption norms in terms of effective demand and guaranteeing food security of the country has been confirmed.

Originality. The own vision of the essence of the concept of “food security” is offered, which, unlike the existing ones, is considered as a state of the economy that will guarantee physical, economic and social accessibility, food safety and quality, stability of food security at the rational level under normal conditions, and in case of emergencies – at the minimum level, and will ensure food sovereignty.

Practical value. The obtained results of the study are to develop recommendations on important areas of state support to ensure food security and a stable economic situation and can be used by the Departments of Economic Development of the regions.

Key words: food security, economic security, food, consumption rate, policy.

Ключові слова


продовольча безпека, економічна безпека, продукти харчування, норма споживання, політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 40 с.

Мостова А. Д. Сучасний стан продовольчої безпеки України та методичні підходи до його оцінки. Причорноморські економічні студії. 2019. № 43. С. 59-68.

Немченко В. В. Продовольча безпека України. Зб. наук. пр. ВНАУ. Сер.: Економічні науки. 2012. № 4(70). Т. 2. С. 179-183.

Report World Food Summit: “Rome Declaration World Food Security”. Rome, 1996. URL: https://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm (дата звернення: 15.02.2022).

Алєксєєва Я. Наукові засади визначення продовольчої безпеки. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 100-107.

Бородіна О. М. Убезпечення сільського розвитку життя: європейська політика, орієнтири для України. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 20-33.

Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 6-21.

Губені Ю. Е. Аспекти інтернаціоналізації агробізнесу в ідентифікації продовольчої безпеки. Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2015. С. 90-94.

Алтухов А. І., Вермель Д. П., Гордєєв А. В. Продовольча безпека: стан та заходи забезпечення. Економіка сільськогосподарських та переробних підприємств. 1998. № 10. С. 6.

Одінцов М. М., Одінцов О. М. Продовольча безпека в умовах трансформаційної економіки. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 23-28.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Conway G., Barber E. After the Green Revolution Sustainable Agriculture for Development. London, U.K.: Earthscan Publication. 1990. Р 6.

Лукінов І. І., Саблук П. Т. Про стратегію трансформування АПК та забезпечення продовольчої безпеки України. Економіка України. 2000. № 9. С. 62-81.

Про продовольчу безпеку України : Постанова Верховної Ради України Про прийняття за основу проекту Закону України від 28.04.2011 р. № 8370-1. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01G.html (дата звернення: 15.02.2022).

Тернавська І. Б. Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 44-48.

Кушнір І. В. Обґрунтування розміру мінімальної зарплати з урахуванням рівня харчування населення. Економіка АПК. 2005. № 4. С. 120-121.

Дроздяк І. Продовольча безпека України: проблеми і перспективи. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. С. 16-22.

Напад на Україну суттєво позначиться на світовому ринку зерна. USDA. URL: https://biz.censor.net/n3323645 (дата звернення: 11.03.2022).

Україна й надалі залишається житницею світу. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-j-nadali-zalishayetsya-zhit… (дата звернення: 11.03.2022).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.03.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024