ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ НА РНКУ МЕДЧНХ ПОСЛУГ

Наталія Володимирівна Котис, Володимир Олександрович Мацик

Анотація


Котис Н.В., Мацик В.О. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ НА РНКУ МЕДЧНХ ПОСЛУГ

Мета. Узагальнення сутності, місця та особливостей комунікацій на ринку медичних послуг та обґрунтування доцільності використання інноваційних підходів до організації комунікаційної діяльності закладів охорони здоров’я.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки. У процесі дослідження використані наступні методи: теоретичного узагальнення та наукової абстракції – при обґрунтуванні категоріально-понятійного апарату дослідження; системного аналізу – при формуванні теоретико-методологічної бази та структури дослідження; метод порівняльного аналізу – при виявленні закономірностей і просторових відмінностей в організації комунікацій медичних установ; методи описової статистики та візуального аналізу – для наочного представлення основних положень дослідження; описового та концептуального моделювання – для представлення комплексної системи комунікацій закладу охорони здоров’я.

Результати дослідження. Акцентовано увагу на зростаючій ролі комунікацій на ринку медичних послуг. Визначено сутність та особливості медичних послуг. Ідентифіковано засади формування вітчизняного ринку медичних послуг та проаналізовано його специфіку. Визначено особовості медичних комунікацій та комунікаційні проблеми закладів охорони здоров’я. Проаналізовано тенденції розвитку сучасних комунікаційних технологій в сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано доцільність використання інноваційних підходів до організації комунікацій на ринку медичних послуг.

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено концептуальні засади розуміння ролі комунікацій на ринку медичних послуг.

Практична значущість результатів дослідження. Сформульовані теоретичні підходи щодо удосконалення комунікаційної діяльності медичних установ можуть стати основою для подальших наукових досліджень і дискусій та дають підґрунтя для реалізації інноваційних підходів до організації комунікацій на ринку медичних послуг.

Ключові слова: медичні послуги, ринок медичних послуг, комунікації, комунікаційна діяльність, інновації, телемедицина.

 

 

Kotys N.V., Matsyk V.O. INNOVATION APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF COMMUNICATIONS AT THE MARKET OF MEDICAL SERVICES

Purpose. The aim of the article is to generalize the essence, place and features of communications in the market of medical services and to substantiate the feasibility of using innovative approaches to the organization of communication activities of health care institutions.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of modern economic science. The following methods were used in the research process: theoretical generalization and scientific abstraction – when substantiating the categorical-conceptual research apparatus; system analysis – when forming the theoretical and methodological base and research structure; the method of comparative analysis – when identifying regularities and spatial differences in the organization of communications of medical institutions; methods of descriptive statistics and visual analysis – for a visual presentation of the main provisions of the study; descriptive and conceptual modelling - to represent the complex system of communications of a health care institution; of the experiment - to test substantiated and developed innovative approaches to the organization of communications in the market of medical services.

Findings. The article focuses on the growing role of communications in the market of medical services. The essence and features of medical services are defined. The principles of the formation of the domestic market of medical services are identified and its specifics are analysed. The personalities of medical communications and communication problems of health care institutions are determined. Trends in the development of modern communication technologies in the field of health care are analysed. The expediency of using innovative approaches to the organization of communications in the market of medical services is substantiated. Recommendations on improving communications by health care institutions are provided.

Originality. The conceptual foundations of understanding the role of communications in the market of medical services have been deepened. Scientific and methodological recommendations on the use of innovative approaches to the organization of communications in the market of medical services have been improved.

Practical value. The practical significance of the conducted research is that the formulated theoretical approaches and recommendations for improving the communication activities of medical institutions can become the basis for further scientific research and discussions and provide a basis for the implementation of innovative approaches to the organization of communications in the market of medical services.

Key words: medical services, market of medical services, communication, communication activities, innovations, telemedicine.


Ключові слова


медичні послуги, ринок медичних послуг, комунікації, комунікаційна діяльність, інновації, телемедицина

Повний текст:

PDF

Посилання


Гришина М. А. Коммуникация по поводу здоровья: теоретический и практический аспекты. Анализ риска здоровью. 2018. № 2. С. 138-150. URL: https://doi.org/10.21668/health.risk/2018.2.16 (дата звернення: 05.03.2022).

Perera H. J. M. Effective communication skills for medical practice. Journal of the Postgraduate Institute of Medicine. 2015. No. 2. Vol. 20. P. 1-7.

Вовк С. М., Половян Н. С., Вовк Т. В. Теоретико-методологічні підходи до організації сучасних механізмів державного управління як виробництва медичних послуг. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. Випуск 21. С. 28-34.

Янчак Я. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних процесів у охороні здоров’я. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 876(15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/efektivniy-rozvitok-ta-funktsionuvannya-rinku-medichnih-poslug-v-umovah-globalizatsiyi-ta-integratsiynih-protsesiv-u-ohoroni-zdorov-ya (дата звернення: 05.03.2022).

Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 528 с.

Корнілова О. В. Щодо визначення понять «медична допомога» та «медичні послуги». Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х т. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Т. 1. С. 511-515.

Про захист прав споживачів : Закон України вiд 12.05.1991 р. № 1023-XII. URL: http://kodeksy.com.ua/pro_zahist_prav_spozhivachiv.htm (дата звернення: 05.03.2022).

Эккерт Н. В., Полухин Н. В. Представление информации для потребителей медицинских услуг на веб-сайтах медицинских организаций: проблемы и пути решения. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2019. № 3(37). С. 62-70. URL: https://doi.org/10.31556/2219- 0678.2019.37.3.062-070 (дата звернення: 06.03.2022).

Zhang X., Zhang R., Lu X. Exploring the Effects of Patient Activation in Online Health Com- munities on Patient Compliance. Telemedicine and e-Health. 2020. Vol. 26. No. 11. P. 1373-1382. URL: https://doi.org/10.1089/tmj.2019.0258 (дата звернення: 06.03.2022).

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості : Закон України від 14.11.2017 № 2206-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2206-19 (дата звернення: 06.03.2022).

Monaghesh E., Hajizadeh A. The role of telehealth during COVID-19 outbreak: a systematic review based on current evidence. BMC Public Health. 2020. Vol. 20. No. 1. P. 1193. URL: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09301-4 (дата звернення: 06.03.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024