ІННОВАЦІЙНЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРЄМСТВ ЕНЕРГЕТК І КРТЧНІ КЛІМАТЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Олена Володимирівна Борисяк

Анотація


Борисяк О.В. ІННОВАЦІЙНЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРЄМСТВ ЕНЕРГЕТК І КРТЧНІ КЛІМАТЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мета. Визначення особливостей інноваційного потенціалу підприємств енергетики, реалізації кліматичної політики в умовах воєнного стану і розробка концептуальної моделі позиціонування «зеленої» енергії як кліматично-нейтрального товару на енергетичному ринку.

Методика дослідження. Використано методи системного аналізу – для визначення позиціонування «зеленої» енергії як інноваційного товару на енергетичному ринку, дуалістичного пізнання – для формування особливостей зміни підходу до ресурсного забезпечення на енергетичному ринку у напрямі ресурсоощадливості і кліматичної нейтральності, індукції, дедукції – для розгляду ролі впровадження критичних кліматичних технологій на підприємствах енергетики в умовах воєнного стану, абстрактно-логічний підхід – для розробки концептуальної моделі позиціонування «зеленої» енергії як кліматично-нейтрального товару на енергетичному ринку.

Результати дослідження. Розглянуто особливості зміни підходу до ресурсного забезпечення на енергетичному ринку у напрямі ресурсоощадливості і кліматичної нейтральності. Встановлено, що основними напрямами розвитку енергетичного ринку у довоєнний період були використання і споживання енергії з природних невідновних джерел, виробництво і споживання альтернативної енергії («зеленої» енергії), а також розбудова енергосервісу. Своєю чергою, інноваційність підходу до впровадження критичних кліматичних технологій на підприємствах енергетики в умовах воєнного стану полягає у міжгалузевій взаємодії підприємств у ланцюгу виробництва, передачі і споживання енергії у регіонах, де не ведуться бойові дії.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано інтегрований сегментний підхід до розробки концептуальної моделі позиціонування «зеленої» енергії як кліматично-нейтрального товару на енергетичному ринку, що сприятиме формуванню кліматично-нейтрального енергетичного ланцюга, створенню кліматичного енергетичного кластеру на засадах циркулярної економіки (наприклад, підприємства аграрної, «зеленої» енергетики, транспортної сфер).

Практична значимість результатів дослідження. Концептуальна модель позиціонування «зеленої» енергії як кліматично-нейтрального товару на енергетичному ринку дозволяє визначити компоненти управлінського механізму інноваційного розвитку підприємств енергетики шляхом впровадження критичних кліматичних технологій у повоєнний час, а саме: диверсифікація джерел отримання «зеленої» енергії, посилення ресурсозбереження і підвищення енергоефективності енергетичних підприємств, розбудова ринку альтернативної енергетики та ринку енергосервісу, реструктуризація «зеленого» тарифу споживання енергії, запуск інноваційних технологій та «розумних» сіток (Smart Grids) енергопостачання.

Ключові слова: енергетична безпека, кліматична безпека, обороноздатність, енергетичний ринок, зміна клімату, відновлювальні джерела енергії, критична інфраструктура, кліматичні інновації, інноваційний розвиток, циркулярна економіка.

 

Borysiak О.V. INNOVATIVE POTENTIAL OF ENERGY ENTERPRISES AND CRITICAL CLIMATE TECHNOLOGIES WITHIN WAR CONDITIONS

Purpose. The article is devoted to determining the features of the innovative potential of energy enterprises, the implementation of climate policy within war conditions and developing the conceptual model for positioning “green” energy as a climate-neutral product in the energy market.

Methodology of research. The following methods were used: system analysis – to determine the positioning of “green” energy as an innovative product on the energy market; dualistic cognition – to form the features of changing the approach to resource provision in the energy market in the direction of resource saving and climate neutrality; induction, deduction – to consider the role of the introduction of critical climate technologies at energy enterprises under martial law; abstract and logical approach – for the development of a conceptual model of positioning "green" energy as a climate-neutral product on the energy market.

Findings. The article considers the peculiarities of changing the approach to resource provision in the energy market in the direction of resource efficiency and climate neutrality. The directions of the energy market development within pre-war based on the use and consumption of energy from natural non-renewable sources, the production and consumption of alternative energy (“green” energy), as well as energy services, are highlighted. But, the innovative approach to the introduction of critical climate technologies at energy enterprises within war conditions lies in the intersectoral interaction of enterprises in the chain of production, transmission and consumption of energy in non-combat regions.

Originality. The integrated segment approach to modelling the positioning of “green” energy as climate-neutral product in the energy market is proposed. This conceptual model will promote the formation of a climate-neutral energy chain, the creation of a climate energy cluster on the basis of a circular economy (for example, agricultural enterprises, “green” energy, transport).

Practical value. The conceptual model for positioning “green” energy as a climate-neutral product in the energy market makes it possible to determine the components of the mechanism for the innovative development of the energy market due to the introduction of critical climate technologies within post-war conditions, namely: diversification of sources for obtaining “green” energy, enhancing resource conservation and increasing energy efficiency of energy enterprises, developing an alternative energy market and an energy service market, restructuring of the “green” tariff for energy consumption, launching innovative technologies and smart grids of energy supply.

Key words: energy security, climate security, defence capability, energy market, climate change, renewable energy sources, critical infrastructure, climate innovation, innovative development, circular economy.


Ключові слова


енергетична безпека, кліматична безпека, обороноздатність, енергетичний ринок, зміна клімату, відновлювальні джерела енергії, критична інфраструктура, кліматичні інновації, інноваційний розвиток, циркулярна економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гальчинська Ю. М. Розвиток біоенергетичного ринку України на засадах маркетингу : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2019. 500 с. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_galchinska.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Домбровський О., Гелетуха Г. Паризька кліматична угода: Україні треба скоротити викиди на 70 %. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2016/03/18/585855/ (дата звернення: 25.06.2022).

Завербний А. С. Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції : дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Національний університет “Львівська політехніка” МОНУ. Львів, 2019. 539 с.

Іванюта С. П., Коломієць О. О., Малиновська О. А., Якушенко Л. М. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації : аналіт. доповідь / за ред. С. П. Іванюти. Київ : НІСД, 2020. 110 с.

Інфографічний довідник “Енергетика України”. URL: https://businessviews.com.ua/ru/get_file/ id/the-infographics-report-energy-of-ukraine-2020.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Миколюк О. А. Управління енергетичною безпекою підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2019. 481 с.

Сотник І. М., Харчишина О. В., Коваленко Є. В. Реформування системи субсидій населенню в контексті сталого енергоефективного розвитку України. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 243-252.

Сталий розвиток України в контексті формування нового світового економічного і фінансового порядку : монографія / А. І. Крисоватий, Є. В. Савельєв, А. Д. Войцещук та ін. ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. 484 с.

Borysiak O., Brych V., Brych B. Digital marketing components of providing information about energy service companies in the conditions of green energy development. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi; VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. Vol. 3. P. 231-240.

Borysova T., Monastyrskyi G., Borysiak O., Protsyshyn Yu. Priorities of Marketing, Competitiveness, and Innovative Development of Transport Service Providers under Sustainable Urban Development. Marketing and Management of Innovations. 2021. Vol. 3. P. 78-89.

Applied Aspects of Formation of Facilitation-Reflective Methodology of Personnel Motivation Management in the Energy Management System / Fedun I., Novikova I., Klymchuk M., Ilina T., Pietukhova O., Artamonova G. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol. 194. Р. 344-354. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_25 (дата звернення: 25.06.2022).

Dontu A. I., Gaiginschi L., Barsanescu P. D. Reducing the urban pollution by integrating weigh-in-motion sensors into intelligent transportation systems. State of the art and future trends. ModTech 2019 : 7th International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering (Romania; 19-22 June 2019). 2019. Vol. 591(1). URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/591/1/012087 (дата звернення: 25.06.2022).

Dzhedzhula V., Yepifanova I. Optimization of Energy Saving Potential of Industrial Enterprises. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). 2021. P. 433-436. doi: https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548428 (дата звернення: 25.06.2022).

Energy policy is at the centre of EU foreign policy. Press and information team of the Delegation to UKRAINE. 23.05.2022. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk (дата звернення: 25.06.2022).

Estimate the daily consumption of natural gas in district heating system based on a hybrid seasonal decomposition and temporal convolutional network model / Song J., Zhang L., Jiang Q., Ma Y., Zhang X., Xue G., Shen X., Wu X. Applied Energy. 2022. Vol. 309. doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118444 (дата звернення: 25.06.2022).

Estimating the Efficiency of the Green Energy Services’ Marketing Management Based on Segmentation / Brych V., Zatonatska T., Dluhopolskyi O., Borysiak O., Vakun O. Marketing and Management of Innovations. 2021. Vol. 3. P. 188-198. doi: https://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-16 (дата звернення: 25.06.2022).

EU Market Outlook for Solar Power 2019-2023. URL: https://www.solarpowereurope.org/eu-market-outlook-for-solar-power-2019-2023/ (дата звернення: 25.06.2022).

Factor Modeling of the Interaction of Agricultural Enterprises and Enterprises Producing Green Energy to Optimize the Biomass Supply Chain / Brych V., Borysiak O., Yushchenko N., Bondarchuk M., Alieksieiev I., Halysh N. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Deggendorf, Germany, 2021. P. 425-427. doi: http://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548463 (дата звернення: 25.06.2022).

Integral estimation of the competitiveness level of the western ukrainian gas distribution companies / Pavlova O., Pavlov K., Horal L., Novosad O., Korol S., Perevozova I., Obelnytska K., Daliak N., Protsyshyn O., Popadynets N. Accounting. 2021. 7(5). P. 1073-1084. URL: https://www.growingscience.com/ac/Vol7/ac_2021_57.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Kettunen P., Mäkitalo N. Future smart energy software houses. European Journal of Futures Research. 2019. Vol. 7. Issue 1. URL: https://eujournalfuturesresearch.springeropen.com/ articles/10.1186/s40309-018-0153-9 (дата звернення: 25.06.2022).

Koziuk V., Hayda Yu., Dluhopolskyi O., Kozlovskyi S. Ecological Performance: Ethnic Fragmentation versus Governance Quality and Sustainable Development. Problemy ekorozwoju. 2020. Vol. 15. No. 1. P. 53-64. URL: http://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/722/1/KSV_S_2020_6.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Management Model of Energy Enterprises Innovative Development Within Physiological Working Conditions / Brych V., Mykytyuk P., Halysh N., Borysiak O., Zhekalo G., Sokol M. Propósitos y Representaciones. 2021. Vol. 9(SPE3), Р. 1173. doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1173 (дата звернення: 25.06.2022).

Modeling the environmental and economic effect of value added created in the energy service market / Dluhopolskyi O., Brych V., Borysiak O., Fedirko M., Dziubanovska N., Halysh N. Polityka Energetyczna. 2021. Vol. 24(4). Р. 153-164. doi: https://doi.org/10.33223/epj/144935 (дата звернення: 25.06.2022).

The use of genetic algorithms for multicriteria optimization of the oil and gas enterprises financial stability / Shkvaryliuk M. V., Horal L. T., Khvostina I. M., Yashcheritsyna N. I., Shiyko I. V. CEUR Workshop Proceedings. 2021. No. 3048. P. 199-210. doi: https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.53 (дата звернення: 25.06.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024