СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ

Наталія Іванівна Костецька

Анотація


Костецька Н.І. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ

Мета. Дослідження особливостей функціонування галузевих ринків, зокрема ринку хліба і хлібобулочних виробів, з використанням системного підходу.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вчених з питань функціонування галузевих ринків. У статті використано такі загальнонаукові методи дослідження: порівняння та теоретичного узагальнення – для дослідження сутності складових елементів парадигми; аналізу та синтезу – для виявлення основних чинників, що визначають особливості структури ринку, впливають на поведінку фірм та результативність ринку, а також роль державної політики; абстрактно-логічний – для формулювання результатів дослідження структури ринку хліба і хлібобулочних виробів.

Результати дослідження. Досліджено сутність і складові елементи парадигми «структура – поведінка – результативність». Розглянуто існуючі взаємозв’язки між структурою ринку, поведінкою фірм і результативністю, беручи до уваги вплив держави на діяльність галузевих ринків і фірм, які на них функціонують. Враховуючи теоретичні засади парадигми, досліджено особливості функціонування галузевого ринку хліба і хлібобулочних виробів у сучасних умовах економічного розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Використано системний підхід до вивчення взаємозв’язків між фірмами та ринком, на якому вони функціонують, з урахуванням впливу держави. Одержали подальший розвиток особливості застосування парадигми «структура – поведінка – результативність» для дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробленні рекомендацій для регулювання ситуації на галузевому ринку хліба і хлібобулочних виробів та підвищення ефективності функціонування хлібопекарських підприємств.

Ключові слова: галузевий ринок, парадигма «структура – поведінка – результативність», попит, пропозиція, структура ринку, поведінка фірми, результативність ринку, державна політика.

 

Kostetska N.I. SYSTEMATIC APPROACH TO EVALUATION OF INDUSTRIAL MARKETS

Purpose. The aim of the article is to study the peculiarities of functioning industrial markets, in particular the market of bread and bakery products, using a systematic approach.

Methodology of research. Scientific works of scholars on the functioning of industrial markets are the theoretical and methodological bases of the research. The article uses general scientific methods of research such as comparison and theoretical generalization methods to study the essence of constituent elements of the paradigm; analysis and synthesis methods to identify the main factors that determine the peculiarities of the market structure, influence the behaviour of firms and market performance, as well as the role of government policy; abstract and logical methods to formulate the results of research into the structure of the bread and bakery products market.

Findings. The article investigates the essence and constituent elements of the Structure – Conduct – Performance Paradigm. It considers the existing interrelationships between the market structure, the firms behaviour and performance taking into account the influence of the government on the activity of industrial markets and firms operating on them. The paper investigates peculiarities of the functioning of the industrial market of bread and bakery products in modern conditions of economic development taking into account the theoretical foundations of the Paradigm.

Originality. The paper uses a systematic approach to the study of relationships between firms and the market where they operate taking into account the government influence. It develops the peculiarities of the application of the Structure – Conduct – Performance Paradigm for market research of bread and bakery products.

Practical value. The obtained results of the research can be used in the development of recommendations for regulating the situation on the industrial market of bread and bakery products and improving the efficiency of the functioning of baking companies.

Key words: industrial market, Structure – Conduct – Performance Paradigm, demand, supply, market structure, firm behaviour, market performance, government policy.

Ключові слова


галузевий ринок, парадигма «структура – поведінка – результативність», попит, пропозиція, структура ринку, поведінка фірми, результативність ринку, державна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mason E. S. Price and Production Policies of Large-scale Enterprise. American Economic Review. 1939. № 29 (March). Р. 61-74.

Bain J. S. Industrial Organization. New York : John Wiley and Sons, Inc., 1959. 643 p.

Ігнатюк А. І. Теорія галузевих ринків: інституційний підхід. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2(13). С. 190-194.

Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків : навчальний посібник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 448 с.

Lipczynski J., Wilson J., Goddard J. Industrial Organization: Competition, Strategy, Policy. Harlow, UK : Prentice Hall, 2005. 780 p.

Шерер Ф. M., Росс Д. Структура отраслевых рынков / пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 1997. 698 с.

Костецька Н. І. Розвиток хлібопекарських підприємств в Україні: проблеми та перспективи. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали науково-практичної конференції (Тернопіль, 23–24 квітня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 242-243.

Костецька Н. І. Аналіз діяльності хлібопекарської промисловості в контексті стратегічного розвитку галузі. Вісник ТДЕУ. 2006. № 2. С. 146-152.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024