РНОК КРПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТВ РОЗВТКУ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНХ ВАЛЮТНО-КРЕДТНХ ВІДНОСН

Ігор Михайлович Гонак, Тетяна Володимирівна Бучинська

Анотація


Гонак І.М., Бучинська Т.В. РНОК КРПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТВ РОЗВТКУ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНХ ВАЛЮТНО-КРЕДТНХ ВІДНОСН

Мета. Опрацювання теоретичних і практичних аспектів функціонування та перспектив розвитку ринку криптовалют в Україні в контексті міжнародних валютно-кредитних відносин.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності ринку криптовалют; аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; порівняльного аналізу – для зіставлення економічних показників у часі та просторі; графічний – при наочному відображенні динаміки і структурних змін ринку криптовалют; конструктивний та експериментальний – для формування рішення за допомогою аналітичного забезпечення; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Розглянуто особливості розвитку ринку криптовалют в Україні як складової фінансового ринку. Досліджено та проаналізовано місце України у Глобальному індексі прийняття криптовалют.

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що на українському криптовалютному ринку існує кореляційна залежність між цінами на криптовалютні монети Bitcoin та Ether, а між монетами Ether та Litecoin мультиколінеарність відсутня. Виявлено, що кореляційний зв’язок між майнінгом криптомонет та їхньою ціною середній. Запропоновано перспективні напрямки розвитку ринку криптовалют в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Основні результати проведеного дослідження створять сприятливі умови для кращого розуміння криптовалюти як нового виду грошей, що дасть можливість більш широко застосовувати їх у економічній діяльності суб’єктів господарювання та країн.

Ключові слова: фінансовий ринок, криптовалютний ринок, криптовалюта, криптомонета, криптовалютна монета, Bitcoin-адреса, Bitcoin, Ether, Litecoin.

 

Honak I.M., Buchynska T.V. CRYPTOCURRENCY MARKET IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL MONETARY AND CREDIT RELATIONS

Purpose. The aim of the article to work out the theoretical and practical aspects of the functioning and development prospects of the cryptocurrency market in Ukraine in the context of international monetary and credit relations..

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of scientists. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: dialectical, monographic and systemic analysis – to substantiate the essence of the cryptocurrency market; analysis and synthesis – for studying the object and subject of research; comparative analysis – to compare economic indicators in time and space; graphic – with a visual representation of the dynamics and structural changes of the cryptocurrency market; constructive and experimental – to form a decision with the help of analytical support; abstract and logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. The peculiarities of the development of the cryptocurrency market in Ukraine as a component of the financial market are considered. Ukraine's place in the Global Cryptocurrency Adoption Index has been studied and analysed.

Originality. It has been proven that there is correlation dependence between the prices of Bitcoin and Ether cryptocurrency coins on the Ukrainian cryptocurrency market, and there is no multicollinearity between Ether and Litecoin coins. It was found that the correlation between cryptocurrency mining and their price is average. Prospective directions for the development of the cryptocurrency market in Ukraine are offered.

Practical value. The main results of the conducted research will create favourable conditions for a better understanding of cryptocurrency as a new type of money, which will make it possible to use it more widely in the economic activities of economic entities and countries.

Key words: financial market, cryptocurrency market, cryptocurrency, crypto coin, cryptocurrency coin, Bitcoin address, Bitcoin, Ether, Litecoin.


Ключові слова


фінансовий ринок, криптовалютний ринок, криптовалюта, криптомонета, криптовалютна монета, Bitcoin-адреса, Bitcoin, Ether, Litecoin.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф’єва І. Криптовалюта – що це за гроші? Financer.com. 01.06.2021. URL: https://financer.com/ua/blog/cryptocarrency/ (дата звернення: 14.04.2022).

Total Cryptocurrency Market Cap. CoinMarketCap. URL: https://coinmarketcap.com/charts/ (дата звернення: 14.04.2022).

Номінальний ВВП України з 2002 по 2021 рр. (розмір ВВП в доларах  за даними Світового банку та МВФ). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/ (дата звернення: 15.04.2022).

Черкашин В. Україна 2020 року посіла десяте місце в списку країн, які отримали найбільший прибуток від продажу біткоїнів. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/lishe-za-rik-ukrajinski-majneri-prodalibitkojiniv-na-400-mln-dol.html (дата звернення: 14.04.2022).

Україна стала десятою серед країн-лідерів по прибутку від біткоїнів. ZN.UA. 14 червня 2021 року. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajina-stala-desjatoju-sered-krajin-lideriv-po-pributku-vid-bitkoini.html (дата звернення: 13.04.2022).

Основные показатели экономики США. TAKE-PROFIT.ORG. URL: https://take-profit.org/statistics/countries/united-states/ (дата звернення: 13.04.2022).

Основные показатели экономики Китая. TAKE-PROFIT.ORG. URL: https://take-profit.org/statistics/countries/china/ (дата звернення: 13.04.2022).

Kaloudis G. Does Bitcoin Have an Energy Problem? Coindesk research. 2021, April. URL: https://static.coindesk.com/wp-content/uploads/2021/04/Does-Bitcoin-Have-an-Energy-Problem-CoinDesk-Research-2021.04.pdf (дата звернення: 13.04.2022).

Недєлков К., Цяцьоркін М., Примак К. Хакери вкрали $1,1 млрд у криптовалюті лише за третій квартал 2021-го. Як зберегти криптокошти та анонімність рахунків. Forbes.ua. 17 листопада 2021. URL: https://forbes.ua/money/khakeri-vkrali-11-mlrd-u-kriptovalyuti-lishe-za-tretiy-kvartal-2021-yak-zberegti-kriptokoshti-ta-anonimnist-rakhunkiv-17112021-2796 (дата звернення: 12.04.2022).

Bitcoin Rich List. Bitcoin distribution. BitInfoCharts. URL: https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html (дата звернення 04.04.2022).

The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a Global Phenomenon. Chainalysis. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020 (дата звернення: 13.04.2022).

Дученко М. М., Павленко Т. В. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/111.pdf (дата звернення: 14.04.2022).

ETH. Ethermine. URL: https://ethermine.org/miners/ (дата звернення: 13.04.2022).

Валютні пари ВТС / UAH, ETH / UAH, LTC / UAH. BTC TRADE UA. URL: https://btc-trade.com.ua/stock (дата звернення: 14.04.2022).

Руська Р. В. Економетрика : навчальний посібник. Тернопіль : Тайп, 2012. 224 с.

Foreign Policy: Україна хоче стати епіцентром криптовалют, попри енерговитрати й ризики корупції. Радіо Свобода. 04 червня 2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-kryptovalyuty-enerhovytraty-koruptsiya/31289279.html (дата звернення: 25.03.2022).

Новіков О. Біткоїни в деклараціях: чому посадовцям не вдається сховати від НАЗК хабарі за криптовалютою. Українська правда. 08 вересня 2021. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2021/09/8/7306404/ (дата звернення: 20.03.2022).

Концепція державного регулювання операцій з криптовалютами : схвал. Радою з фінансової стабільності 20 липня 2018 року. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/concept-crypto.pdf (дата звернення: 20.04.2022).

Ребрик М. А. Криптоактиви: міфи vs факти та потенційний вплив на монетарну сферу. Київ, 2021. 56 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4 (дата звернення: 29.03.2022).

Куницький О. Криптовалюта українських посадовців: новий спосіб легалізації доходів? DW. 14.04.2021. URL: https://www.dw.com/uk/kryptovaliuta-ukrainskykh-posadovtsiv-novyi-sposib-lehalizatsii-koruptsiinykh-dokhodiv/a-57195486 (дата звернення: 29.03.2022).

Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни. DW. 13.05.2021. URL: https://www.dw.com/uk/tesla-pryzupyniaie-prodazh-elektromobiliv-za-bitkoiny/a-57517655 (дата звернення: 29.03.2022).

Чекис О. Перша країна світу визнала Bitcoin платіжним засобом. ZN.UA. 9 червня 2021. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/persha-krajina-svitu-viznala-bitcoin-platizhnim-zasobom.html (дата звернення: 27.03.2022).

Пальчевский І. Як працює ринок криптовалют в Україні. FinancialCLUB. 31 травня 2018. URL: https://finclub.net/ua/analytics/yak-pratsiuie-rynok-kryptovaliut-v-ukraini.html (дата звернення: 27.03.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами : Проект Закону України від 15.11.2019 № 2461. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00814A.html (дата звернення: 27.03.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024