РЗК В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНМ ПРОЄКТАМ

Ростислав Романович Баглей, Олександр Юрійович Сохацький

Анотація


Баглей Р.Р., Сохацький О.Ю. РЗК В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНМ ПРОЄКТАМ

Мета. Дослідження впливу ризиків у системі управління міжнародними проєктами.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи дослідження: аналізу, абстрактно-логічний – для встановлення сутності та завдань розвитку міжнародних проєктів, а також розкриття взаємозв’язку управління міжнародними проєктами та ризиків їх функціонування; інтерпретації та порівняння – для визначення перспектив підвищення управління міжнародними проєктами під дією обставин ризику; індукції та дедукції – при визначенні впливу ризиків на успішність просування і реалізацію бізнес-проєкту; узагальнення – для формулювання змісту поняття ризиків в системі управління міжнародними проєктами і висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що управління ризиками міжнародного бізнес-проєкту є складною системою, елементи якої взаємопов’язані один з одним, це забезпечує ефективність управління загрозами та ризиками в процесі реалізації цього інноваційного проєкту. Виявлено чітку побудову раціональної організаційної структури управління бізнес-проєктом, що дозволяє ефективно застосовувати довгострокові та оперативні управлінські рішення. Окреслено процедуру розподілу відповідальності між кожним працівником компанії в рамках формування децентралізованого апарату ризик-менеджменту, де кожен персонально виконує функції ризик-менеджера.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано алгоритм формування комплексної системи управління ризиками міжнародного проєкту через інтеграцію у загальну систему організації та управління проєктом.

Практична значущість результатів дослідження. Систематизовані та обгрунтовані результати дослідження можуть використовуватися для уникнення ризиків у системі управління міжнародними бізнес-проєктами.

Ключові слова: ризик, проєкт, міжнародний проєкт, система управління, методи управління ризиками, стандарт.

 

Bahlei R.R., Sokhatskyi O.Yu. RISKS IN THE INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

Purpose. The aim of the article is to study the influence of risks in the management system of international projects.

Methodology of research. The following research methods were used to achieve the goal: analysis, abstract and logical – to establish the essence and tasks of the development of international projects, as well as to reveal the relationship between the management of international projects and the risks of their operation; interpretations and comparisons – to determine the prospects for improving the management of international projects under the influence of risk circumstances; induction and deduction – when determining the impact of risks on the success of promotion and implementation of a business project; generalization – for formulating the content of the concept of risks in the management system of international projects and the conclusions of the conducted research.

Findings. It has been established that the risk management of an international business project is a complex system, the elements of which are interconnected; this ensures the effectiveness of threat and risk management in the process of implementing this innovative project. A clear construction of a rational organizational structure of business project management was revealed, which allows effective application of long-term and operational management solutions. The procedure for distributing responsibility between each employee of the company as part of the formation of a decentralized risk management apparatus, where each person personally performs the functions of a risk manager, is outlined.

Originality. The algorithm for forming a complex international project risk management system through integration into the general system of project organization and management is substantiated.

Practical value. Systematized and substantiated research results can be used to avoid risks in the management system of international business projects.

Key words: risk, project, international project, management system, risk management methods, standard.

 


Ключові слова


ризик, проєкт, міжнародний проєкт, система управління, методи управління ризиками, стандарт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавриш О. А., Кавун В. А. Критичний аналіз нормативних засад управління проектними ризиками. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108781 (дата звернення: 24.07.2022).

Головацька С., Курак А. Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2017. № 10. С. 28-38.

Данченко О. Б., Занора В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. 278 с.

Донець О. М., Савельєва Т. В., Урецька Ю. І. Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками. Управління розвитком складних систем. 2011. № 6. С. 36-42.

Дурицька Г. В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів. Регіональна економіка. 2012. № 2. С. 129-138.

Кваша О. С., Фоміна В. В. Бізнес-планування у діяльності організації: європейські стандарти, основні методологічні підходи та базові процедури. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 268-276.

Олійник Н. М., Корчевська Л. О., Макаренко С. М. Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки Херсонського регіону з метою залучення міжнародних проектів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 130-134.

Пильнова В. П., Гавриш О. М., Капелюшна Т. В. Формування системи управління підприємницькими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 51-57.

Сосновська О., Деденко Л. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2019. № 1(3). С. 70-79.

Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій / Фалович В. А та ін. ; за ред. В. А. Фаловича. Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2019. 231 с.

Охріменко О. О., Скоробогатова Н. Є., Манаєнко І. М., Яресько Р. С. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції : монографія. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 262 с.

IEC 31010 – Risk management – Risk assessment techniques. URL: https://committee.iso.org/sites/tc262/home/projects/published/iec-31010-2009-risk-management-1.html (дата звернення: 24.07.2022).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Fifth Edition. USA : Project Management Institute, Pennsylvania, 2013. 616 р.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024