ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ЇХ КЛАСФІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ

Неля Петрівна Чорна, Людмила Миколаївна Уніят

Анотація


Чорна Н.П., Уніят Л.М. ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ЇХ КЛАСФІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Поглиблене дослідження теоретичних аспектів поняття бізнес-процесів, їх класифікації та необхідності подальшого розвитку в умовах конкурентного середовища України.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: індукції та дедукції – на етапі збору, систематизації і обробки необхідної інформації; аналізу і синтезу – при поєднанні різних складових бізнес-процесу; діалектичний – при пізнанні природи, змісту і сутності бізнес-процесів підприємства; монографічний – при вивченні наукового досвіду складових бізнес-процесів підприємств; абстрактно-логічний – при формуванні теоретичних висновків, таблиць і рисунків.

Результати дослідження. Проведено узагальнення теоретичних аспектів поняття бізнес-процесів, їх класифікації та подальшого розвитку в умовах конкурентного середовища. З’ясовано, що в умовах України необхідно чітко проводити організацію бізнес-процесів, здійснювати управління ними в напрямі інноваційного вдосконалення структурної перебудови вітчизняної економіки шляхом запровадження технологічних змін в оновленні менеджменту, підготовці підприємств до діяльності в умовах Європейського Союзу та міжнародної конкуренції. Поглиблено поняття бізнес-процесів у підприємстві, їх класифікацію, організацію та управління бізнесовою діяльністю, спрямованою на досягнення основної мети – збільшення маси прибутку в суб’єкта господарювання та поліпшення результату бізнесу для задоволення потреб споживача.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку трактування бізнес-процесу, його класифікація, організація й управління в умовах конкурентного середовища підприємства.

Практична значущість результатів дослідження. Використання запропонованої класифікації і чіткої організації бізнес-процесів сприятиме підвищенню економічної ефективності бізнесової діяльності підприємства.

Ключові слова: поняття, організація, класифікація, бізнес-процеси, діяльність, управління, ефективність, підприємство.

 

Chorna N.P., Uniiat L.M. THEORETICAL ASPECTS OF THE BUSINESS PROCESSES CONCEPT, ITS CLASSIFICATION IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Purpose. The purpose of the article is an in-depth study of the theoretical aspects of the business processes concept, its classification and the need for further development in the competitive environment of Ukraine.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular:  induction and deduction – at the stage of collecting, systematizing and processing the necessary information; analysis and synthesis – to combine various components of the business process; dialectical – to learn the nature, content and essence of the enterprise's business processes; monographic – to study the scientific experience of constituent business processes of enterprises; abstract and logical – to form theoretical conclusions, tables and figures.

Findings. The theoretical aspects of the business processes concept, its classification and further development in the conditions of a competitive environment are summarized. It was found that in the conditions of Ukraine, it is necessary to clearly organize business processes, to manage them in the direction of innovative improvement of the structural restructuring of the domestic economy by introducing technological changes in the renewal of management, preparing enterprises for activities in the conditions of the European Union and international competition. There were deepened the concept of business processes in the enterprise, its classification, organization and management of business activities aimed at achieving the main goal - increasing the amount of profit of the business entity and improving the business result to satisfaction of consumer needs.

Originality. There was further development of the business process interpretation, its classification, organization and management in the competitive environment of the enterprise.

Practical value. The use of the proposed classification and clear organization of business processes will contribute to increasing the economic efficiency of the enterprise's business activities.

Key words: concept, organization, classification, business processes, activity, management, efficiency, enterprise.


Ключові слова


поняття, організація, класифікація, бізнес-процеси, діяльність, управління, ефективність, підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Биннер Х. Ф. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному / пер. с нем. Москва : Альпина Бизнес Бук, 2009. 282 с.

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». URL: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (дата звернення: 15.11.2022).

Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учеб. пособие / ?нститут экономики и финансов «Синергия». Москва : ?нфра-М, 2006. 318 с.

Козаченко А. В., Ляшенко А. Н., Ладко ?. Ю. Управление крупным предприятием : монография. Киев : Либра, 2006. 384 с.

Лисенко О. А. Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти. Університетські наукові записки. 2013. № 2. С. 190-197.

Мазур ?. ?., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент : учеб. пособ. для вузов / под общ. ред. ?. ?. Мазура. Москва : Высшая школа, 2003. 555 с.

Ольшанський О. В. Особливості управління бізнес-процесами підприємств торгівлі та методи їх удосконалення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Випуск 22. Частина 3. С. 22-26.

Портер М. Э. Конкуренция : уч. пособие / пер.с англ., ред. Я. В. Заболоцкого. Москва : ?здательский дом «Вильямс», 2005. 608 с. (A Harvard Business Review Book).

Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. Москва : Стандарты и качество, 2008. 408 с.

Ротер М., Шук Дж. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности / пер.с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. 144 с.

Тур О. В., Матусевич А. С. Управління бізнес-процесами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415 (дата звернення: 15.11.2022).

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. 2-е изд. Москва : Манн, ?ванов и Фербер, 2007. 288 с.

Харрингтон Дж., Эсселинг К. С., Нимвеген Х. Ван Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / пер. с англ. Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : БМикро, 2002. 328 с.

Чаадаев В. К. Бизнес-процессы в компаниях связи. Москва : Эко-Трендз, 2004. 176 с.

Чорнобай Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз. 2015. Том 22. № 2. С. 171-182.

Шеер А. В. Бизнес-процессы: основные понятия, теория, методы / Пер. с англ. Н. А. Михайлова. Москва : Весть Мета Технология, 1999. 151 с.

Davenport T. H., Short J. E. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review. 1990 (Summer). Р. 11-27.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024