СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛМ РОЗВТКОМ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Олеся Олександрівна Хохуляк

Анотація


Хохуляк О.О. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛМ РОЗВТКОМ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Мета. Обґрунтування теоретико-методичних засад процесу стратегічного планування в системі управління сталим розвитком територіальних громад.

Методика дослідження. В основу дослідження покладено парадигму стратегії сталого розвитку, що базується на методології системного та процесно-функціонального підходів та використанні сукупності методів, які визначають цільове призначення конкретних прикладних завдань. В статті використанні загальні методи дослідження, що спираються на принципи аналізу процесів соціо-еколого-економічних взаємозв’язків.

Результати дослідження. Обґрунтовано підхід до формування ефективної системи управління сталим розвитком територіальних громад, що ґрунтується на застосуванні інструментів стратегічного планування територій, як соціо-еколого-економічною системою з урахуванням її потенціалів та просторових особливостей. Доведено, що формування прогнозних сценаріїв сталого розвитку територіальної громади, необхідних для стратегічного планування, має базуватися на моделі, яка відображає стан та тенденції показників такого розвитку та дає виявити сильні та слабкі сторони об’єкта стратегування, а також можливості та загрози при прийнятті управлінських рішень.

Наукова новизна результатів дослідження. З метою системної інтерпретації категорії «стратегічне планування сталого розвитку територіальних громад» її представлено у формі послідовних взаємопов’язаних етапів та складових елементів: стратегічний аналіз, стратегічне бачення, стратегія, стратегічний план.

Практична значущість результатів дослідження. На відміну від існуючих, запропонований підхід передбачає врахування соціо-еколого-економічних особливостей територій в результаті діяльності суб’єкта управління та дозволяє йому визначити стратегічні позиції територіальної громади з урахування системи потенціалів, обрати з альтернативних варіантів оптимальну стратегію її сталого розвитку, а також розробити стратегічний план, спрямований на досягнення стратегічних цілей.

Ключові слова: територіальна громада, стратегія, планування, сталий розвиток, управління.

 Khokhuliak O.O. STRATEGIC PLANNING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Purpose. The aim of the article is to substantiate the theoretical and methodological foundations of the strategic planning process in the management system of sustainable development of territorial communities.

Methodology of research. The basis of the study is the paradigm of the sustainable development strategy, which is based on the methodology of systemic and process-functional approaches and the use of a set of methods that determine the purpose of specific applied tasks. The article uses general research methods based on the principles of analyzing the processes of social and ecological, economic interrelationships.

Findings. The approach to the formation of an effective management system for the sustainable development of territorial communities, which is based on the application of strategic territory planning tools, as a social and ecological, economic system, taking into account its potential and spatial features, is substantiated. It has been proven that the formation of predictive scenarios for the sustainable development of the territorial community, necessary for strategic planning, should be based on a model that reflects the state and trends of indicators of such development and reveals the strengths and weaknesses of the strategic object, as well as opportunities and threats when making management decisions.

Originality. In order to systematically interpret the category "strategic planning of sustainable development of territorial communities", it is presented in the form of successive interconnected stages and constituent elements: strategic analysis, strategic vision, strategy, strategic plan.

Practical value. Unlike the existing ones, the proposed approach involves taking into account the social and ecological, economic features of the territories as a result of the management entity's activities and allows it to determine the strategic positions of the territorial community taking into account the system of potentials, to choose from alternative options the optimal strategy for its sustainable development, as well as to develop a strategic the plan is aimed at achieving strategic goals.

Key words: territorial community, strategy, planning, sustainable development, management.

Ключові слова


територіальна громада, стратегія, планування, сталий розвиток, управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурик З. М. Стратегічне планування розвитку територій, як інструмент управління. Публічне урядування. 2020. № 5(25). С. 53-62.

Щербак Н. В. Стратегічне планування в системі державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 3(46). С. 52-60.

Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України. Київ : ПрофКнига, 2018. 424 с.

Романюк С. А. Теорія та практика стратегічного управління. Київ : НАДУ, 2019. 232 с.

Сыроежин ?. М., ?ванов В. В. Планомерность, планирование, план: теоретические очерки / ред. Е. З. Майминас. Москва : Экономика, 1986. 248 с.

Yousef A. Y. Thaher, Ayham A.M. Jaaron The impact of sustainability strategic planning and management on the organizational sustainable performance: A developing-country perspective. Journal of Environmental Management. 2022. Vol. 305. P. 25-31.

Willerding I. A., Silveira A. C., Berchin I. I. et al. Strategic management for sustainable development and the organizational aesthetic perspective. Revista Eletrônica de Estratégia and Negócios. 2016. № 9(2). P. 134-166.

Фурдичко О. І., Шкуратов О. І. Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі. АгроСвіт. 2016. № 8. С. 3-8.

Baumgartner R., Rauter R. Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization. Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 140. P. 81-92.

Пастух К. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. Науковий вісник: Державне управління. 2021. Вип. 1(7). С. 195-215.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024