УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВМ РЕСУРСАМ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Василь Григорович Дем’янишин, Володимир Володимирович Костецький, Василь Васильович Дем’янишин

Анотація


Дем’янишин В.Г., Костецький В.В., Дем’янишин В.В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами у державному секторі в контексті зміцнення фінансової безпеки суб’єктів господарювання

Мета. Дослідження теоретичних, методичних і практичних засад управління фінансовими ресурсами у державному секторі в контексті зміцнення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, виявлення позитивних, негативних та проблемних результатів і на їхній базі формулювання найважливіших концептуальних підходів напрямів розвитку в сучасних умовах господарювання.

Методи дослідження. У процесі наукового дослідження використано ряд наукових підходів, загальнонаукових, конкретнонаукових та спеціальних методів. Діалектичний підхід базується на використанні категорій і законів діалектики, процес управління розглядається у його розвитку та взаємозв’язку між окремими складовими. Інституціональний підхід був зорієнтований на вивчення сталих форм організації та регулювання фінансових відносин у суспільстві за допомогою певних норм та інститутів. Герменевтичний підхід був базований на сукупності підходів до тлумачення фінансових категорій і явищ на основі фінансового права з урахуванням думок і пропозицій, що є в економічній літературі. Порівняльний підхід дав можливість виявити подібні і відмінні ознаки при поясненні сутності фінансових ресурсів, загроз і викликів фінансовій безпеці. Системний підхід дав можливість розглядати фінансові ресурси, фінансову безпеку як цілісні сукупності окремих складових частин, що взаємодіють між собою і складають єдине ціле. Аналітичний метод використано при огляді літератури з проблем фінансових ресурсів і фінансової безпеки. Метод класифікації дав можливість диференціювати складові елементи фінансової безпеки, фінансових викликів, загроз і ризиків. Метод опису використано для характеристики фінансових явищ і процесів. Метод узагальнення дав можливість сформувати висновки і рекомендації у результаті дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто сучасний стан управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання у державному секторі, визначено концептуальний підхід до трактування сутності управління, а також його мету. Охарактеризовано основні ознаки фінансових ресурсів у державному секторі та наведено їхнє визначення. З’ясовано концептуальні підходи до розуміння сутності фінансової безпеки підприємств, фінансових ризиків. Узагальнено потенційні загрози, наведено їх класифікацію. Розглянуто адміністративні та економічні методи державного регулювання підприємств, організацій та установ. Дано характеристику засобів інституціонального регулювання діяльності підприємств, видів впливу інституціонального регулювання фінансової безпеки господарюючих суб’єктів, його напрями. Розкрито методи й інструменти, об’єкти та суб’єкти, структурні складові фінансової безпеки підприємств. З’ясовано причини, наслідки неналежного гарантування фінансової безпеки, а також фінансові показники для комплексної оцінки стану фінансової безпеки суб’єктів господарювання державної і комунальної форм власності.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано концептуальні підходи до трактування управління фінансовими ресурсами, а також сутності фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Уточнено поняття об’єкта, суб’єкта і предмета управління фінансовими ресурсами та запропоновано основні ознаки фінансових ресурсів у державному секторі. Набули подальшого розвитку підходи до визначення сутності фінансової безпеки підприємств, фінансових ризиків, загроз, викликів, методів державного регулювання підприємств, причин, наслідків неналежного гарантування фінансової безпеки, а також фінансових показників, які доцільно використовувати для комплексної оцінки стану фінансової безпеки підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Висновки і пропозиції, які містяться у статті, мають теоретичне обґрунтування і практичне значення. Рекомендації стосовно організації управління фінансовими ресурсами у державному секторі, а також визначення викликів, загроз, ризиків, причин, наслідків неналежного гарантування фінансування фінансової безпеки, фінансові показники для комплексної оцінки рівня цієї безпеки можуть бути використані у практичній діяльності підприємств, організацій, установ державної і комунальної форм власності. Вони дадуть можливість підвищити ефективність використання фінансових ресурсів, попередити або мінімізувати негативний вплив можливих фінансових викликів, загроз, ризиків та зміцнити рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання.

Ключові слова: державний сектор, фінансові ресурси, фінансова безпека, суб’єкти господарювання, фінансові викликів, фінансові загрози, фінансові ризики, державне регулювання, інституціональне регулювання, фінансові показники.

 Demianyshyn V.H., Kostetskyi V.V., Demianyshyn V.V. IMPROVING THE MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES IN THE PUBLIC SECTOR IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THE FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

Purpose. The aim of the article is to research the theoretical, methodical and practical foundations of financial resources management in the public sector in the context of strengthening the financial security of economic entities, identifying positive, negative and problematic results and, on their basis, formulating the most important conceptual approaches to development in modern economic conditions.

Methods of research. A number of scientific approaches, general scientific, specific scientific and special methods were used in the process of scientific research. The dialectical approach is based on the use of categories and laws of dialectics, the management process is considered in its development and the relationship between individual components. The institutional approach was focused on the study of stable forms of organization and regulation of financial relations in society with the help of certain norms and institutions. The hermeneutic approach was based on a set of approaches to the interpretation of financial categories and phenomena based on financial law, taking into account the opinions and proposals in the economic literature. The comparative approach made it possible to identify similar and different features when explaining the essence of financial resources, threats and challenges to financial security. The system approach made it possible to consider financial resources, financial security as a whole set of individual constituent parts that interact with each other and make up a single whole. The analytical method was used in the review of the literature on the problems of financial resources and financial security. The classification method made it possible to differentiate the components of financial security, financial challenges, threats and risks. The description method is used to characterize financial phenomena and processes. The generalization method made it possible to form conclusions and recommendations as a result of the research.

Findings. The current state of management of financial resources of economic entities in the public sector is considered, a conceptual approach to the interpretation of the essence of management, as well as its purpose, is defined. The main features of financial resources in the public sector are characterized and their definition is given. Conceptual approaches to understanding the essence of financial security of enterprises and financial risks are clarified. Potential threats are summarized, their classification is given. Administrative and economic methods of state regulation of enterprises, organizations and institutions are considered. The characteristics of the means of institutional regulation of the activities of enterprises, the types of influence of the institutional regulation of the financial security of business entities, and its directions are given. Methods and tools, objects and subjects, structural components of financial security of enterprises are revealed. The reasons and consequences of inadequate guarantee of financial security, as well as financial indicators for a comprehensive assessment of the state of financial security of economic entities of state and communal forms of ownership are clarified.

Originality. Conceptual approaches to the interpretation of the management of financial resources, as well as the essence of financial resources of business entities, have been formed. The concepts of object, subject and subject of financial resources management are clarified and the main features of financial resources in the public sector are proposed. Approaches to determining the essence of financial security of enterprises, financial risks, threats, challenges, methods of state regulation of enterprises, causes, consequences of inadequate guarantee of financial security, as well as financial indicators, which are expedient to use for a comprehensive assessment of the state of financial security of enterprises, have gained further development.

Practical value. The conclusions and proposals contained in the article have a theoretical basis and practical significance. Recommendations regarding the organization of financial resources management in the public sector, as well as the determination of challenges, threats, risks, causes, consequences of inadequate funding guarantee of financial security, financial indicators for a comprehensive assessment of the level of this security can be used in the practical activities of enterprises, organizations, state and communal institutions forms of ownership. Such recommendations will make it possible to increase the efficiency of the use of financial resources, prevent or minimize the negative impact of possible financial challenges, threats, risks, and strengthen the level of financial security of economic entities.

Key words: public sector, financial resources, financial security, economic entities, financial challenges, financial threats, financial risks, state regulation, institutional regulation, financial indicators.

Ключові слова


державний сектор, фінансові ресурси, фінансова безпека, суб’єкти господарювання, фінансові викликів, фінансові загрози, фінансові ризики, державне регулювання, інституціональне регулювання, фінансові показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов О. Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: теоретичний аспект. Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 76-80.

Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. Київ : НІОС, 2000. 416 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України : підручник. Київ : НІОС, 2002. 608 с.

Джерелейко С. Д., Лопатовський В. Г., Шпильовий В. А. Дефініція понять «фінансові ресурси» та «грошові кошти». Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 131-138.

Дропа Я. Б. Фінансові ресурси національної економіки України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 426 с.

Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси : навчальний посібник. Львів : «Новий світ - 2000», 2006. 568 с.

Крупка М. І., Яструбецька Л. С. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 320 с.

Кучер Г. В. Державні фінансові ресурси : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 608 с.

Лиса О. В. Фінансова безпека суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. № 1. С. 58-64.

Марусяк Н. Л., Бак Н. А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109-113.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2001. 240 с.

Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 360 с.

Рябушка Л. Б., Сюркало Б. І. Інституційне регулювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 40. С. 234-250.

Сисоєва І. М. Аналіз потенційних загроз діяльності суб’єктів господарювання. Економіка та суспільство. 2020. Випуск № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/66/61 (дата звернення: 20.10.2022).

Фільштейн Л. М. Фінанси України : навчальний посібник. Київ : Державне Центрально-Українське видавництво, 1994. 164 с.

Хомутенко А. В. Сучасна парадигма управління державними фінансами України : монографія. Київ : ФОП Гуляєва В. М., 2019. 384 с.

Чугунов І., Кучер Г. Фінансові ресурси державного сектора економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. № 3. С. 40-52.

Дем’янишин В. Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів суспільства. Формування ринкової економіки. 2013. Вип. 29. Ч. 1. С. 141-152.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024