ІННОВАЦІЙНЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ДОМІНАНТНІ ХАРАКТЕРСТК

Ірина Володимирівна Лещух

Анотація


Лещух І.В. ІННОВАЦІЙНЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ДОМІНАНТНІ ХАРАКТЕРСТК

Мета. Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності, структури та джерел інноваційного потенціалу регіону.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались такі методи: системний і діалектичний – для дослідження домінантних характеристик інноваційного потенціалу регіону; порівняння і синтезу – для вивчення підходів до тлумачення терміну «інноваційний потенціал»; графічний – для наочного зображення результатів дослідження.

Результати дослідження. На основі вивчення наукової літератури, присвяченої проблематиці інноваційного потенціалу, узагальнено підходи до тлумачення вищезгаданої категорії, а також виділено три основних підходи до трактування інноваційного потенціалу: ресурсний (найпоширеніший), цільовий та підхід, за яким інноваційний потенціал розглядається як міра спроможності/готовності (або орієнтація на результат). Запропоновано під інноваційним потенціалом регіону розуміти сукупність по-перше, можливостей, а по-друге – ресурсів та організаційних здібностей, які забезпечують створення та впровадження інновацій з метою досягнення сталого розвитку регіону та країни загалом. При цьому, важливим аспектом нарощення інноваційного потенціалу регіону, з-поміж іншого, є інституційна спроможність держави до стимулювання та підтримки розвитку інноваційних процесів. Запропоновано складовими інноваційного потенціалу регіону вважати фінансово-інвестиційний, матеріально-технічний (виробничий), науково-дослідний, ринковий, інформаційний, інтелектуально-кадровий та маркетинговий потенціали.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено парадигму інноваційного потенціалу регіону, яка, на відміну від існуючих, передбачає: 1) систематизацію передумов для формування та чинників впливу на розвиток та нарощення інноваційного потенціалу; 2) встановлення функцій та джерел інноваційного потенціалу; 3) визначення складових інноваційного потенціалу із зазначенням їх кількісних вимірників та способів вимірювання.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження стануть основою при розробці авторської методики комплексного оцінювання інноваційного потенціалу регіонів України.

Ключові слова: інновації; інноваційний розвиток; інноваційний потенціал регіону; регіон; інноваційна діяльність; просторовий розвиток; регіональна економіка.

 

Лещух .В. ННОВАЦОННЫЙ ПОТЕНЦАЛ РЕГОНА: доминантные характеристики

Цель. Обобщение теоретических подходов к определению сущности, структуры и источников инновационного потенциала региона.

Методы исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: системный и диалектический – для исследования доминантных характеристик инновационного потенциала региона; сравнения и синтеза – для изучения подходов к толкованию термина «инновационный потенциал»; графический – для наглядного изображения результатов исследования.

Результаты исследования. На основе изучения научной литературы, посвященной проблематике инновационного потенциала, обобщены подходы к толкованию вышеупомянутой категории, а также выделены три основных подхода к трактовке инновационного потенциала: ресурсный (самый распространенный), целевой и подход, согласно которому инновационный потенциал рассматривается как мера способности / готовности (или ориентация на результат). Предложено под инновационным потенциалом региона понимать совокупность, во-первых, возможностей, а во-вторых – ресурсов и организационных способностей, обеспечивающих создание и внедрение инноваций с целью достижения устойчивого развития региона и страны в целом. При этом, важным аспектом наращивания инновационного потенциала региона, среди прочего, является институциональная способность государства к стимулированию и поддержке развития инновационных процессов. Предложено составляющими инновационного потенциала региона считать финансово-инвестиционный, материально-технический (производственный), научно-исследовательский, рыночный, информационный, интеллектуально-кадровый и маркетинговый потенциалы.

Научная новизна результатов исследования. Разработана парадигма инновационного потенциала региона, которая, в отличие от существующих, предусматривает: 1) систематизацию предпосылок для формирования и факторов влияния на развитие и наращивание инновационного потенциала; 2) установление функций и источников инновационного потенциала; 3) определение составляющих инновационного потенциала с указанием их количественных измерителей и способов измерения.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования станут основой при разработке авторской методики комплексной оценки инновационного потенциала регионов Украины.

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; инновационный потенциал региона; регион; инновационная деятельность; пространственное развитие; региональная экономика.

 

Leshchukh I.V. INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION: DOMINANT CHARACTERISTICSPurpose. The purpose of the article is to summarize theoretical approaches to determining the nature, structure and sources of innovative potential of a region.Methodology of research. The following methods are used during the study: systemic and dialectical – to study the dominant characteristics of the region's innovation potential; comparison and synthesis – to study approaches to interpreting the term "innovation potential"; graphic – for a visual representation of the results of the study.Findings. The approaches to the interpretation of the above category are summarized based on the study of scientific literature devoted to the problem of innovation potential, as well as three main approaches to the interpretation of innovative potential: resource (most common), target and approach by which innovative potential is considered as a measure of ability / result oriented).It is suggested that the innovative potential of a region means first and foremost the opportunities, and second, the resources and organizational capabilities that enable the creation and implementation of innovations to achieve sustainable development of the region and the country as a whole. At the same time, an important aspect of increasing the innovation potential of the region is, among other things, the institutional capacity of the state to stimulate and support the development of innovation processes.It is proposed to consider financial and investment, material and technical (industrial), research, market, information, intellectual-personnel and marketing potentials as components of the region's innovation potential.

Originality. The paradigm of innovation potential of the region has been developed, which, unlike the existing ones, provides for: 1) systematization of preconditions for formation and factors of influence on development and enhancement of innovation potential; 2) establishment of functions and sources of innovative potential; 3) determination of components of innovative potential with indication of their quantitative measuring instruments and methods of measurement.

Practical value. The obtained results of the research will be the basis for the development of the author's methodology for complex evaluation of innovative potential of Ukrainian regions.

Key words: innovations; innovative development; innovative potential of the region; region; innovative activity; spatial development; regional economy.


Ключові слова


Ключові слова: інновації; інноваційний розвиток; інноваційний потенціал регіону; регіон; інноваційна діяльність; просторовий розвиток; регіональна економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание / ОЭСР ; Евростат ; пер. с англ., изд. второе исправленное. Москва, 2010. URL: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf (дата звернення: 22.09.2019).

Drahosova J., Bednar P. Evaluation of innovations and innovation potential of Czech regions at the NUTS 3 level. Acta Academica Karviniensia. 2014. no. 1. P. 32-42.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 22.09.2019).

Масалов А. ?нновационный тип развития. Журнал для акционеров. 1999. № 9. С. 12-16.

Маковеев П. С., Шарко М. В. Организация, регулирование и управление инновационно-инвестиционной деятельностью в Украине: монография. Херсон : ХДТУ, 2004. 235 с.

Балабанов ?. Т. ?нновационный менеджмент : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 340 с.

Головач Л. Г., Краюхин Г. А., Шайбанов Л. Ф. Регулирование инновационных процессов в регионе / под ред. Г. А. Краюхина. Санкт-Петербург : Г?ЭА, 1997. 289 с.

Мартюшева Л. С., Калишенко В. О. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження. Фінанси України. 2002. № 10. С. 61-66.

Буркинський Б. В., Лазарєва Є. В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. 140 с.

Кокурина Д. ?. ?нновационная деятельность. Москва : Экзамен, 2001. 575 с.

Žizlavsky O. Factors of an innovation potential development are known, but not always mastered. Economics and management. 2011. Vol. 16. P. 1019-1024.

Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / Добров Г. М., Тонкаль В. М., Савельев А. А. и др. Киев : «Наукова думка», 1987. 347 с.

Беновська Л. Я. Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації. URL: http://nbuv.gov.ua (дата звернення: 22.09.2019).

Біловодська О. А., Грищенко О. Ф. Формування маркетингових критеріїв щодо оцінки інноваційного потенціалу регіону. Механізм регулювання економіки. 2009. № 4. Т. 2. С. 246-256.

Куцай Н. С. Проблеми дослідження підходів до трактування поняття «інноваційний потенціал регіону». URL: http://vlp.com.ua/node/741 (дата звернення: 22.09.2019).

Бахтизин А. Р., Акинфеева Е. В. Сравнительные оценки инновационного потенциала регионов. Проблемы прогнозирования. 2010. № 3. С. 73-81.

Шляхто ?. В. Оценка инновационного потенциала региона. Управление общественными и экономическими системами. 2007. № 1. С. 6-14.

Петрович Й. М., Прокопишин-Рашкевич Л. М. Інноваційний потенціал управління організацією : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. 184 с.

Левченко Ю. Г. Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства. Наукові праці НУХТ. 2012. № 43. С. 57-61.

Сидорчук І. П. Сутність, структура та особливості оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства. Економіка і регіон. 2014. № 2 (45). С. 97-101.

Гольдштейн Г. Я. ?нновационный менеджмент : учебное пособие. Таганрог : ?зд-во ТРТУ, 1998. 132 с.

Шутенко В. О., Городиський Т. І. Інноваційний потенціал регіону: теоретичний аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів, 2001. № 436. С. 427-431.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024