ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ РНКУ РІПАКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Лілія Володимирівна Гойсюк

Анотація


Гойсюк Л.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ РНКУ РІПАКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Мета. Аналіз виробництва ріпаку та кользи в Україні та світі, оцінка рівня ціни та її впливу на прибутковість вирощування досліджуваних культур.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались наступні методи: аналізу і синтезу (для вивчення об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (для формулювання висновків і узагальнень), а також картографічний метод (для оцінки темпів спадання площі, з якої зібрано ріпак та кользу).

Результати дослідження. Проведено порівняльний аналіз площі збирання та обсягів виробництво ріпаку і кользи у провідних країнах світу та Україні. Розраховано та проаналізовано динаміку зміни площі, з якої зібрано ріпак і кользу. Встановлено, що завдяки оптимальному розташуванню посівів можна суттєво підвищувати середній рівень урожайності і збільшувати обсяг продукції на менших площах посіву культури.

Визначено, що шляхом здійснення ефективної маркетингової діяльності можна підвищувати ціну реалізації ріпаку та кользи та забезпечувати високий рівень рентабельності вирощування даних культур, оскільки вони відіграють важливу роль у вирішенні продовольчих проблем, проблем кормового виробництва та проблем, пов’язаних із забезпеченням пальним у країнах світу.

Наукова новизна результатів дослідження. Проведено оцінку виробництва ріпаку в Україні та світі, на основі якої наведено мотивуючі фактори виробництва досліджуваних культур. Встановлено, що одним із основних мотивуючих факторів виробництва продукції була висока ціна реалізації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати досліджень є підґрунтям для підвищення попиту та пропозиції на ринку ріпаку.

Ключові слова: ріпак; кольза; попит; пропозиція; темп приросту; ціна реалізації.

 

Гойсюк Л.В. ТЕНДЕНЦ РАЗВТЯ РЫНКА РАПСА В УКРАНЕ МРЕ

Цель исследования. Анализ производства рапса и кользы в Украине и мире, оценка уровня цены и ее влияния на прибыльность выращивания исследуемых культур.

Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: анализа и синтеза (для изучения объекта исследования), абстрактно-логический (для формулировки выводов и обобщений), а также картографический метод (для оценки темпов падения площади, с которой собрано рапс и кользу).

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ площади сбора и объемов производство рапса и кользы в ведущих странах мира и Украины. Вычислена и проанализирована динамика изменения площади, с которой собраны рапс и кольза. Установлено, что благодаря оптимальному расположению посевов можно существенно повышать средний уровень урожайности и увеличивать объем продукции на меньших площадях посева культуры.

Определено, что путем осуществления эффективной маркетинговой деятельности можно повышать цену реализации рапса и кользы, и обеспечивать высокий уровень рентабельности выращивания данных культур, поскольку они играют важную роль в решении продовольственных проблем, проблем кормового производства и проблем, связанных с обеспечением горючим в странах мира.

Научная новизна результатов исследования. Проведена оценка производства рапса в Украине и мире, на основе которой приведены мотивирующие факторы производства исследуемых культур. Установлено, что одним из основных мотивирующих факторов производства продукции была высокая цена реализации.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследований являются основой для повышения спроса и предложения на рынке рапса.

Ключевые слова: рапс; кольза; спрос; предложение; темп прироста; цена реализации.

 

Hoisiuk L.V. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RAPE MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD

Purpose. The aim of the article is the analysis of rape and colza production in Ukraine and the world, estimation of price level and its impact on the profitability of cultivation of investigated crops.

Methodology of research. The following methods are used in the process of research: analysis and synthesis (for studying the object of the study), abstract and logical (for the formulation of conclusions and generalizations), as well as a cartographic method (to estimate the rate of decline of the area from which the rape and corn are harvested).

Findings. A comparative analysis of the harvest area and volumes of rape and colza production in the leading countries of the world and Ukraine is conducted. The dynamics of the area change from which rape and corn are harvested is calculated and analyzed. It has been established that due to the optimal crop location, it is possible to increase significantly the average yield and increase the volume of production on smaller areas of cropping.

It has been determined that through effective marketing activities, it is possible to increase the price of rape and colza sales and ensure a high level of profitability for cultivating these crops as they play an important role in solving food problems, problems of fodder production and problems connected with fuel supply in the countries of the world.

Scientific novelty. The estimation of rapeseed production in Ukraine and the world is carried out, on the basis of which the motivating factors of production of the studied crops are presented. It is established that one of the main motivating factors of production is the high selling price.

Practical significance. The obtained research results are the basis for increasing the demand and supply of rapeseed.

Key words: rape; colza; demand; supply; growth rate; sale price.

 


Ключові слова


Ключові слова: ріпак; кольза; попит; пропозиція; темп приросту; ціна реалізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишнівський П. С., Митчинок О. О. Ринок ріпаку та ріпакової олії. Економіка АПК. 2003. №6. С. 111-115.

Маслак О., Ільченко О. Тенденції ринку та економіка ріпаку озимого. URL: http://www.agro-business.com.ua. (дата звернення: 27.12.2017).

Чехов С. А. Ринок ріпаку в Україні. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua. (дата звернення: 28.12.2017).

Статистичний збірник «Рослинництво України» за 2016 рік / під заг. кер. О. М. Прокопенка. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 166 с.

Crops. URL: http://www.fao.org. (дата звернення: 22.12.2017).

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році» / під заг. кер. О. М. Прокопенка. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 54 с.

Producer Prices – Annual. URL: http://www.fao.org. (дата звернення: 22.12.2017).

Статистичний бюлетень «Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік» / під заг. кер. О. М. Прокопенка. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 23 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024