РЕВОЛЮЦІЯ 4.0. ЯК НОВА ПАРАДИГМА ІНВЕСТУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІ ІННОВАЦІЇ

Олександр Юрійович Сохацький

Анотація


Сохацький О.Ю. РЕВОЛЮЦІЯ 4.0. ЯК НОВА ПАРАДИГМА ІНВЕСТУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІ ІННОВАЦІЇ

Мета. Теоретичне обґрунтування та емпірично підтвердженні гіпотези щодо зміни парадигми інвестування у військовій справі в умовах Революції 4.0. та виробленні на цій основі практичних рекомендацій для формування в Україні системи стимулювання процесів впровадження військових інновацій нової технологічної епохи.

Методика дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: теоретичного узагальнення та наукової абстракції при визначенні природи сучасної війни шостого покоління, зміну якої викликала нова технологічна епоха, що отримала назву Революції 4.0.; історико-логічний та системний підходи для формування гіпотези щодо зміни парадигми інвестування у військові інновації цієї епохи; комплексного аналізу та синтезу в процесі порівняння витрат на озброєння та техніку війн п’ятого та шостого поколінь; дослідження практики створення та впровадження військових інновацій у країнах, що займають чільні місця у військових рейтингах світу; виробленні рекомендацій для формування в Україні цілісної системи створення та впровадження інновацій Революції 4.0.

Результати дослідження. Встановлено, що у другій декаді ХХІ століття армія із закритої організації перетворюється на відкриту домінуючу інституцію безпекового сектору держави, що має постійно акумулювати достатній науковий доробок для перемоги у технологічному суперництві сьогодні та в майбутньому, переорієнтовуючи інвестиційні потоки з традиційного військового озброєння та техніки на новітні, що відповідають реаліям Індустрії 4.0. Виявлено, що комунікативні системи мають достатній рівень доступності навіть до секретних сегментів військової організації. Визначено, що висока технологічність сучасних армій вимагає залучення цивільних спеціальностей і фахівців, що покращує зв’язок військових з громадськістю і забезпечує більш широку перспективу їх розвитку та сприйняття у суспільстві.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформульована та емпірично підтверджена гіпотеза щодо зміни парадигми інвестування у військові інновації у першій декаді ХХІ століття. Визначено, що Індустрія 4.0 стає базовою тенденцією розвитку військової справи.

Практичне значення результатів дослідження. Запропоновані у статті рекомендації щодо створення в Україні спеціальної інституції, для пошуку талановитих дослідників та винахідників ще на етапі формулювання ідей, допомагаючи їм захистити свою інтелектуальну власність та ці розробки і винаходи, а також довести їх до втілення у виробництво, дозволять суттєво прискорити ці процеси, а також більш раціонально використовувати обмежені військові бюджети.

Ключові слова: Революція 4.0.; Індустрія 4.0.; військові інновації; війна п’ятого покоління; війна шостого покоління; зброя епохи кібер-фізичних систем та віртуальної реальності.

 

Сохацкий А.Ю. РЕВОЛЮЦИЯ 4.0. КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ВОЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

Цель. Теоретическое обоснование и эмпирически подтверждение гипотезы об изменении парадигмы инвестирования в военном деле в условиях революции 4.0. и выработке на этой основе практических рекомендаций для формирования в Украине системы стимулирования процессов внедрения военных инноваций новой технологической эпохи.

Методика исследования. Для достижения цели и решения поставленных задач использованы общенаучные и специальные методы исследования: теоретического обобщения и научной абстракции при определении природы современной войны шестого поколения, изменение которой вызвала новая технологическая эпоха, получившая название Революции 4.0.; историко-логический и системный подходы для формирования гипотезы об изменении парадигмы инвестирования в военные инновации этой эпохи; комплексного анализа и синтеза в процессе сравнения расходов на вооружение и технику войн пятого поколения; исследования практики создания и внедрения военных инноваций в странах, занимающих ведущие места в военных рейтингах мира; выработке рекомендаций для формирования в Украине целостной системы создания и внедрения инноваций Революции 4.0.

Результаты исследования. Установлено, что во второй декаде XXI века армия с закрытой организации превращается в открытый доминирующий институт сектора безопасности государства, который должен постоянно аккумулировать достаточный научный потенциал для победы в технологическом соперничестве сегодня и в будущем, переориентируя инвестиционные потоки из традиционного военного вооружения и техники на новые, соответствующие реалиям индустрии 4.0. Выявлено, что коммуникативные системы имеют достаточный уровень доступности даже в секретных частях военной организации. Определено, что высокая технологичность современных армий требует привлечения гражданских специальностей и специалистов, что улучшает связь военных с общественностью и обеспечивает более широкую перспективу их развития и восприятия в обществе.

Научная новизна исследования. Сформулирована и эмпирически подтверждена гипотеза об изменении парадигмы инвестирования в военные инновации в первой декаде XXI века. Определено, что Индустрия 4.0 становится базовой тенденцией развития военного дела.

Практическое значение. Предложенные в статье рекомендации по созданию в Украине специального учреждения для поиска талантливых исследователей и изобретателей еще на этапе формулирования идей помогают им защитить свою интеллектуальную собственность, разработки и изобретения, а также довести их до воплощения в производство, что позволят существенно ускорить эти процессы, а также более рационально использовать ограниченные военные бюджеты.

Ключевые слова: революция 4.0.; индустрия 4.0.; военные инновации; война пятого поколения; война шестого поколения; оружие эпохи кибер-физических систем и виртуальной реальности.

 

Sokhatskyi O.Yu. REVOLUTION 4.0. AS A NEW PARADIGM OF INVESTING IN MILITARY INNOVATION

Purpose. The aim of the article is the theoretical substantiation and empirical confirmation of the hypothesis regarding the change of the paradigm of investment in military affairs in the conditions of Revolution 4.0. and the development of practical recommendations for the formation of a system of incentives for the introduction of military innovations in the new technological era in Ukraine on this basis.

Methodology of research. The general scientific and special methods of research were used in order to achieve the goal and to solve the problems: theoretical generalization and scientific abstraction in determining the nature of the modern sixth generation war, the change of which was caused by the new technological era, known as Revolution 4.0.; systematic, historical and logical approaches for forming a hypothesis regarding the change in the paradigm of investment in military innovation of this era; complex analysis and synthesis in the process of comparing the costs of weapons and equipment of wars of the fifth and sixth generations; studying the practice of creating and implementing military innovation in countries that occupy leading positions in world military ratings; to develop recommendations for the creation of a holistic system for the creation and implementation of Revolution 4.0 innovations in Ukraine.

Findings. It is found that in the second decade of the XXI century army from a closed organization turns to open the dominant institution of security sector state that is constantly accumulate sufficient scientific contributions to victory in the technological competition today and in the future, pereoriyentovuyuchy investment flows from traditional military weapons and equipment at the latest, which correspond to the realities of Industry 4.0. It is revealed that communicative systems have a sufficient level of accessibility even to secret segments of a military organization.

It has been determined that the high technological level of modern armies requires the involvement of civilian specialties and specialists, which improves the connection of the military with the public and provides a broader perspective of their development and perception in society.

Originality. The hypothesis concerning the change of investment paradigm in military innovations in the first decade of the XXI century was formulated and empirically confirmed. It is determined that Industry 4.0 becomes the basic trend in the development of military affairs.

Practical value. The recommendations in the article on the creation of a special institution in Ukraine are proposed to find talented researchers and inventors at the stage of the formulation of ideas, helping them to protect their intellectual property and these developments and inventions, as well as bring them to production, will significantly accelerate these processes, as well as more rational use of limited military budgets.

Key words: Revolution 4.0; Industry 4.0; military innovations; the war of the fifth generation; the sixth generation war; weapons of the era of cyber-physical systems and virtual reality.


Ключові слова


Ключові слова: Революція 4.0.; Індустрія 4.0.; військові інновації; війна п’ятого покоління; війна шостого покоління; зброя епохи кібер-фізичних систем та віртуальної реальності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Британская спецслужба сообщила о создании мощного кибероружия. URL: https://ghall.com.ua/2017/12/21/britanskaya-specsluzhba-soobshhila-o-sozdanii-moshhnogo-kiberoruzhiya/ (дата звернення: 20.02.2018).

Варшавский А. Е., Макарова Ю. А. Анализ особенностей финансирования сферы НИОКР оборонно-промышленного комплекса на этапах роста и снижения военных расходов. Приоритеты России. 2014. № 18(255). С. 1-15. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-osobennostey-finansirovaniya-sfery-niokr-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-na-etapah-rosta-i-snizheniya-voennyh-rashodov (дата звернення: 20.02.2018).

Даник Ю. Особливості створення системи для розвитку передових розробок для безпеки та оборони. Виклики та ризики. Безпековий огляд Центру дослідження армії, конверсії та озброєнь №23(86) 15.12.2017. URL: http:www.slidesshare.net (дата звернення: 20.02.2018).

Розміщення американської системи ПРО у Європі. URL: http://www.eurointegration.com.ua/news. (дата звернення: 20.02.2018).

Индия реформирует главную организацию оборонных исследований. URL: https://mipt.ru/education/chairs/theor_cybernetics/government/darpa/darpa-articles/a_4u5sld.php. (дата звернення: 20.02.2018).

Кокошин А. А., Бартенев А. И., Веселов В. А. Подготовка революции в военном деле в условиях бюджетных ограничений: новые инициативы Министерства обороны США. США и Канада: экономика, политика и культура. 2015. № 11(551). С. 3-22.

Колосовська О. Три матеріальних елемента будь-якої війни змінилися до невпізнання URL: https://www.ar25.org/article/try-materialnyh-elementa-bud-yakoyi-viyny-soldaty-zbroya-i-pole-bytvy-zaraz-zminylysya-do. (дата звернення: 20.02.2018).

Плеханов І. Військова справа: в пошуку оновлених солдатів і технологій майбутнього. URL: https://www.ar25.org/node/37164 (дата звернення: 20.02.2018).

Панкова Л.В., Казеннов С.Ю. Приоритеты НИОКР двойного назначения. Москва: ИМЭМО РАН, 2016. 236 с. URL: https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_039.pdf. (дата звернення: 20.02.2018).

Російські хакери атакували британські ЗМІ та енергетичні компанії URL: https://tsn.ua/video/video-novini/rosiyski-hakeri-atakuvali-britanski-zmi-ta-energetichni-kompaniyi.html. (дата звернення: 20.02.2018).

Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. Київ: НІСД, 2017. 496 с.

Сохранить фундамент оборонной науки: необходимо скорейшее создание российского агентства по перспективным оборонным исследованиям и разработкам. URL: https://mipt.ru/education/ chairs/theor_cybernetics/government/darpa/darpa-articles/a_4u5x1b.php (дата звернення: 20.02.2018).

Тенденції змін сучасного світу і їхніх впливів на характер збройної (військово-безпекової) боротьби. URL: http://voenprom.info/analize/641-tendencii-zmin-cuchasnogo-svitu-i-ihnih-vplyviv-na-harakter-zbroinoi-viiskovo-bezpekovoi-borotby.html (дата звернення: 20.02.2018).

Фортов В., Каляев И. Сохранить фундамент оборонной науки. URL: http://old.nationaldefense.ru/110/754/index.shtml?id=5901. (дата звернення: 20.02.2018).

Храмчишин О. Китайська армія: міфи і реальність. URL: https://wartime.org.ua/9083-kitayska-armya-mfi-realnst.html (дата звернення: 20.02.2018).

Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. URL: https://www.litmir.me/br/?b=552895. (дата звернення: 20.02.2018).

Яровая М. Советник Укроборонпрома из США рассказал, как будет работать «украинская DARPA». URL: https://ain.ua/2017/10/13/ukrainskaya-darpa. (дата звернення: 20.02.2018).

12 невероятных, но существующих проектов DARPA. URL: https://mipt.ru/education/chairs/theor_cybernetics/government/darpa/darpa-articles/a_4u5mf0.php. (дата звернення: 20.02.2018).

Defense Secretary Gates observes Army Future Combat Systems progress. URL: https://www.highbeam.com/doc/1P3-1478644341.html. (дата звернення: 20.02.2018).

Farwell James P., Rohozinski Rafal. The New Reality of Cyber War. Survival. Global Politics and Strategy. 2012. 54:4. 107-120. URL: https://doi.org./10.1080/00396338.2012.709331. (дата звернення: 20.02.2018).

Marshall Alex. From civil war to proxy war: past history and current dilemmas. Small Wars & Insurgencies. 2016. 27:2. 183-195. URL: https:doi.org/10.1080/09592318.2015.1129172/ (дата звернення: 20.02.2018).

McNerney Michael. Military Innovation during War: Paradox or Paradigm?, Defense& Security Analysis. 2005. 21:2. 201-2012. URL: https://doi.org/10/1080/1475179052000344017. (дата звернення: 20.02.2018).

Scharre Paul. How the Pentagon is preparing for the coming drone wars? URL: https://www.cnas.org/press/in-the-news/how-the-pentagon-is-preparing-for-the-coming-drone-wars. (дата звернення: 20.02.2018).

Thornhill John The battlefield is everywhere in the digital age. Financial Times. 27.07.2017. URL: https://www.ft.com/content/0a191800-7048-11e7-aca6-c6bd07df1a3c. (дата звернення: 20.02.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024