КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ ЕНЕРГОСЕРВІСНХ ПІДПРЄМСТВ

Степан Степанович Барна

Анотація


Барна С.С. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ ЕНЕРГОСЕРВІСНХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Обґрунтування концепції управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств України.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема методи: діалектики та наукової абстракції – при визначенні сутності концепції управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств і її складових; графічний ‒ для зображення складових елементів концепції у взаємозв’язку; монографічний ‒ для опису концепції, її ідей та положень.

Результати дослідження. Визначено сутність концепції управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств як узагальнене розуміння окремих процесів, яке комплексно характеризує його і сприяє досягненню цілей чи вирішенню проблем. Встановлено складові концепції, зокрема: мету, принципи та особливості діяльності, а також функції, методи та інструменти, з допомогою яких досягаються поставлені цілі. Наголошено на залежності управління інноваційним розвитком підприємства від факторів зовнішнього середовища, які прямо та опосередковано визначають попит і пропозицію на інновації в сфері енергосервісу.

Подано схематичне зображення концепції. Деталізовано сутність і значення кожного складового елемента концепції, окремо наголошено на елементах системи управління інноваціями. Обгрунтовано напрями та інструменти інтеграції інноваційного розвитку в усі підсистеми підприємства.

Обгрунтовано актуальність підвищення рівня інноваційного розвитку енергосервісних підприємств за рахунок впровадження новітніх розробок. Охарактеризовано окремі інноваційні рішення, на які варто звернути увагу енергосервісним підприємствам.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано розуміння концепції управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств, а також детально структуровано елементи зовнішнього середовища і систему управління інноваційним розвитком. На відміну від існуючих розробок, пропонована концепція більш чітко і комплексно обгрунтовує теоретичні засади інтеграції інноваційного розвитку в усі підсистеми управління, а також систематизує вплив зовнішніх факторів на інноваційний розвиток енергосервісних підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Пропонована концепція формує теоретико-методичну основу для вдосконалення системи управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств і забезпечення росту рівня інноваційності послуг з підвищення енергоефективності.

Ключові слова: енергетичний сервіс, енергоефективність, інноваційний розвиток, інноваційні розробки, інновації, концепція, розвиток, управління.

 

Барна С.С. КОНЦЕПЦЯ УПРАВЛЕНЯ ННОВАЦОННЫМ РАЗВТЕМ ЭНЕРГОСЕРВСНЫХ КОМПАНЙ

Цель. Обоснование концепции управления инновационным развитием энергосервисных компаний Украины.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности методы: диалектики и научной абстракции ‒ при определении сущности концепции управления инновационным развитием энергосервисных предприятий и ее составляющих; графический ‒ для изображения составляющих элементов концепции во взаимосвязи; монографический ‒ для описания концепции, ее идей и положений.

Результаты исследования. Определена сущность концепции управления инновационным развитием энергосервисных предприятий как обобщенное понимание отдельных процессов, которое комплексно характеризует его и способствует достижению целей или решению проблем. Установлены составляющие концепции, в частности: цель, принципы и особенности деятельности, а также функции, методы и инструменты, с помощью которых достигаются поставленные цели. Отмечена зависимость управления инновационным развитием предприятия от факторов внешней среды, которые прямо и косвенно определяют спрос и предложение на инновации в сфере энергосервиса.

Предложено схематическое изображение концепции. Детализированы сущность и значение каждого составляющего элемента концепции, отдельно отмечены элементы системы управления инновациями. Обоснованы направления и инструменты интеграции инновационного развития во все подсистемы предприятия.

Обоснована актуальность повышения уровня инновационного развития энергосервисных предприятий за счет внедрения новейших разработок. Охарактеризованы отдельные инновационные решения, на которые стоит обратить внимание энергосервисным предприятиям.

Научная новизна результатов исследования. Систематизировано понимание концепции управления инновационным развитием энергосервисных компаний, а также детально структурированы элементы внешней среды и система управления инновационным развитием. В отличие от существующих разработок, предлагаемая концепция более четко и комплексно обосновывает теоретические основы интеграции инновационного развития во все подсистемы управления, а также систематизирует влияние внешних факторов на инновационное развитие энергосервисных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Предлагаемая концепция формирует теоретико-методическую основу для совершенствования системы управления инновационным развитием энергосервисных предприятий и обеспечения роста уровня инновационности услуг по повышению энергоэффективности.

Ключевые слова: энергетический сервис, энергоэффективность, инновационное развитие, инновационные разработки, инновации, концепция, развитие, управление.

 

Barna S.S. THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENERGY SERVICE ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to substantiate the concept of management of innovative development of energy service enterprises in Ukraine.

Methodology of research. General and special methods are used in the course of the research, in particular methods: dialectics and scientific abstraction – in determining the essence of the concept of management of innovative development of energy service enterprises and its components; graphic – to depict the constituent elements of the concept in the relationship; monographic – to describe the concept, its ideas and provisions.

Findings. The essence of the concept of management of innovative development of energy service enterprises as the generalized understanding of separate processes which comprehensively characterizes it and promotes achievement of the purposes or the decision of problems is defined. The constituent concepts are established, in particular: the purpose, principles and features of activity, and also functions, methods and tools by means of which the set purposes are reached. Emphasis is placed on the dependence of the management of innovative development of the enterprise on environmental factors that directly and indirectly determine the supply and demand for innovation in the field of energy services.

A schematic representation of the concept is given. The essence and significance of each constituent element of the concept are detailed; the elements of the innovation management system are emphasized separately. The directions and tools of integration of innovative development into all subsystems of the enterprise are substantiated.

The urgency of increasing the level of innovative development of energy service enterprises through the introduction of the latest developments is substantiated. Some innovative solutions to which energy service enterprises should pay attention are characterized.

Originality. The understanding of the concept of management of innovative development of energy service enterprises is systematized, and also elements of external environment and system of management of innovative development are structured in detail. In contrast to existing developments, the proposed concept more clearly and comprehensively substantiates the theoretical foundations of integration of innovative development into all management subsystems, as well as systematizes the impact of external factors on the innovative development of energy enterprises.

Practical value. The proposed concept forms a theoretical and methodological basis for improving the management system of innovative development of energy service enterprises and ensuring the growth of the level of innovative services to improve energy efficiency.

Key words: energy service, energy efficiency, innovative development, innovative developments, innovations, concept, development, management.


Ключові слова


Ключові слова: енергетичний сервіс, енергоефективність, інноваційний розвиток, інноваційні розробки, інновації, концепція, розвиток, управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Комеліна О. В., Самойленко І. О. Енергосервісний бізнес у контексті сталого енергетичного розвитку України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С. 306-315.

Боднарчук І. Що заважає інвестувати в енергоефективність. URL : https://nv.ua/ukr/biz/experts/investiciji-v-energoefektivnist-shcho-zavazhaye-zbilshiti-rezultati-50021331.html (дата звернення: 25.04.2020).

Брич В. Я., Гевко Б. Р. Проблеми застосування сонячної енергії в сфері житлово-комунального господарства. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 152-157.

Дорошенко В. М. Актуальні аспекти розвитку інноваційних механізмів фінансування енергозбереження на основі моделі енергосервісного контрактингу. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 6. С. 33-39.

Борисяк О. В., Брич Б. В., Шпак Я. О. Інноваційні підходи до енергосервісу. Modern Scientific Researches. 2019. Вип. 09-02. Т. 2. С. 50-54.

Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 448 с.

Писаренко Б. А., Проценко Н. Б. Управління інноваційним розвитком підприємств. Вісник економічної науки України. 2010. № 1. С. 81-85.

Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.

Ващенко Н. В. Обґрунтування концепції управління розвитком підприємства. Академічний огляд. 2014. № 1(40). С. 94-102.

Гришко Н. В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств. Культура народов Причерноморья. 2007. № 99. С. 33-38.

Корваленко М., Сікало М. Запровадження Концепції розвитку ринку зерна України. Публічне управління та адміністрування. 2019. № 2(20). С. 73-78.

Микитюк П. П., Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Методи управління ризиками енергопостачальної компанії : монографія / Брич В. Я., Шпак О. Л., Домбровський З. І., Тибінь А. М., Домбровський М. З. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 304 c.

Брич В., Федірко М., Янік І. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. № 2. С. 7-19.

П’ять технологій, які змінять сервіси енергопостачальних компаній. ВС. Енерджі Інтернешнл Україна. URL: https://vsenergy.com.ua/categories-page/p-jat-tehnologij-jaki-zminjat-servisi-energopostachalnih-kompanij/ (дата звернення: 25.03.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024