ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЛОГІСТЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВА

Олександр Володимирович Іванишин

Анотація


Іванишин О.В. ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЛОГІСТЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВА

Мета. Узагальнення науково-теоретичних та удосконалення методологічних підходів до обґрунтування інноваційної бізнес-моделі логістичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства для своєчасного задоволення попиту споживачів.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: системного аналізу - для визначення впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, ринкової інфраструктури на інноваційні бізнес-моделі логістичного забезпечення розвитку підприємства; абстрактно-логічний – при визначенні можливостей логістичного забезпечення розвитку підприємства та задоволення потреб споживачів.

Результати дослідження. Розкрито необхідність розвитку підприємств у вигляді ефективної і конкурентоспроможної системи логістики, яка наразі витратна і недосконала, негативно впливає на інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність продукції, підприємств, країни. Встановлено, що логістика належить до категорії, де вплив цифровізації важко до кінця оцінити й реалізувати через необхідність всеосяжної модернізації інфраструктури та технологічних процесів. В Індустрії 4.0 сферу логістичних послуг характеризують ознаки, що одночасно є індикаторами розвитку цифровізації: використання великих даних та хмарних технологій; розповсюдження Інтернету речей; розвиток роботизації; поширення технології 3D-друку; блокчейн (blockchain); краудсорсинг (crowdsourcing).

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано логістичне забезпечення інноваційної бізнес-моделі розвитку сучасного підприємства, яка має опиратись на системний комплекс методів та організаційно-управлінських механізмів інформаційних технологій, програмних комплексів для досягнення стратегічних цілей розвитку на основі інноваційної трансформації і впровадження та використання систем штучного інтелекту та технологій Smart-grid, мережевих структур, кластерів чи хабів при пошуку можливостей посилення інноваційного потенціалу для своєчасного задоволення потреб споживачів.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розширення запровадження логістичних інновацій, як складової інноваційного розвитку підприємства, досягнення кращих результатів роботи підприємств виробничої і невиробничої сфер, що виведе їх на новий рівень розвитку й сприятиме покращенню економічного становища з позиції логістичного підходу при моделюванні інноваційного процесу діяльності, оскільки вимогою часу є постійний моніторинг ринкової ситуації для використання нових методів роботи та постійних модифікацій продуктів чи послуг.

Ключові слова: інновації, логістика, технології, продукти, модифікація, розвиток, підприємство, привабливість, комерціалізація, ефективність, споживачі.

 

ванишин А.В. ННОВАЦОННЫЕ БЗНЕС-МОДЕЛ ЛОГСТЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ РАЗВТЯ ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Обобщение научно-теоретических и совершенствование методологических подходов к обоснованию инновационной бизнес-модели логистического обеспечения инновационного развития предприятия для своевременного удовлетворения спроса потребителей.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: системного анализа – для определения влияния внешней и внутренней среды, рыночной инфраструктуры на инновационные бизнес-модели логистического обеспечения развития предприятия; абстрактно-логический – при определении возможностей логистического обеспечения развития предприятия и удовлетворения потребностей потребителей.

Результаты исследования. Раскрыта необходимость развития предприятий в виде эффективной и конкурентоспособной системы логистики, которая сейчас затратная и несовершенная, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность продукции, предприятий, страны. Установлено, что логистика относится к категории, где влияние цифровизации трудно до конца оценить и реализовать из-за необходимости всеобъемлющей модернизации инфраструктуры и технологических процессов. В ндустрии 4.0 сферу логистических услуг характеризуют признаки, которые одновременно являются индикаторами развития цифровизации: использование больших данных и облачных технологий; распространения нтернета вещей; развитие роботизации; распространение технологии 3D-печати; блокчейн (blockchain); краудсорсинг (crowdsourcing).

Научная новизна результатов исследования. Предложено логистическое обеспечение инновационной бизнес-модели развития современного предприятия, которая должна опираться на системный комплекс методов и организационно-управленческих механизмов информационных технологий, программных комплексов для достижения стратегических целей развития на основе инновационной трансформации и внедрения и использования систем искусственного интеллекта и технологий Smart-grid, сетевых структур, кластеров или хабов при поиске возможностей усиления инновационного потенциала для своевременного удовлетворения потребностей потребителей.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для расширения внедрения логистических инноваций, как составляющей инновационного развития предприятия, достижения лучших результатов работы предприятий производственной и непроизводственной сфер, что выведет их на новый уровень развития и будет способствовать улучшению экономического положения с позиции логистического подхода при моделировании инновационного процесса деятельности, поскольку требованием времени является постоянный мониторинг рыночной ситуации для использования новых методов работы и постоянных модификаций продуктов или услуг.

Ключевые слова: инновации, логистика, технологии, продукты, модификация, развитие, предприятие, привлекательность, коммерциализация, эффективность, потребители.

 

Ivanyshyn O.V. INNOVATIVE BUSINESS-MODELS OF LOGISTICS SUPPORT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is generalization of scientific-theoretical and improvement of methodological approaches to substantiation of innovative business- model of logistical support of innovative development of the enterprise for timely satisfaction of consumer demand.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: system analysis - to determine the impact of external and internal environment, market infrastructure on innovative business models of logistics of enterprise development; abstract and logical - in determining the possibilities of logistical support for the development of the enterprise and meeting the needs of consumers.

Findings. The need for enterprise development in the form of an efficient and competitive logistics system, which is currently costly and imperfect, negatively affects the investment attractiveness and competitiveness of products, enterprises and the country. It is established that logistics belongs to the category where the impact of digitalization is difficult to fully assess and implement due to the need for comprehensive modernization of infrastructure and technological processes. The sphere of logistics services in Industry 4.0 is characterized by features that are both indicators of the development of digitalization: the use of big data and cloud technologies; the spread of the Internet of Things; robotics development; dissemination of 3D printing technology; block-chain; crowdsourcing.

Originality. The logistical support of the innovative business model of modern enterprise development is proposed, which should be based on a system set of methods and organizational and management mechanisms of information technologies, software packages to achieve strategic development goals based on innovative transformation and implementation and use of artificial intelligence systems and Smart-grid technologies, network structures, clusters or hubs in search of opportunities to strengthen innovation capacity to meet the needs of consumers in a timely manner.

Practical value. The obtained results of the study can be used to expand the introduction of logistics innovations as part of innovative development of the enterprise, achieve better results of enterprises of industrial and non-industrial spheres, which will bring them to a new level of development and improve the economic situation from the standpoint of logistics as time requirements are constant monitoring of the market situation for the use of new methods of work and constant modifications of products or services.

Key words: innovations, logistics, technologies, products, modification, development, enterprise, attractiveness, commercialization, efficiency, consumers.


Ключові слова


Ключові слова: інновації, логістика, технології, продукти, модифікація, розвиток, підприємство, привабливість, комерціалізація, ефективність, споживачі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажал Ю. М. Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 43-46.

В українських аграріїв з’явився хаб інновацій. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2877826-v-ukrainskih-agrariiv-zavivsa-hab-innovacij.html (дата звернення: 10.11.2020).

Гришко В. В., Болдирєва Л. М. Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції. Економіка і регіон. 2016. № 1. С. 31-37.

Ілляшенко С. М., Меркун І. В. Аналіз задоволеності споживачів та її впливу на результативність діяльності промислового підприємства. Економіка: реалії часу. 2018. № 3. С. 5-14. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68997/1/Illiashenko_Merkun_Loyalnost.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

Інновації в галузі логістики. URL: https://sfii.gov.ua/innovacii-v-galuzi-logistiki/ (дата звернення: 11.11.2020).

Ковальчук О. В. Інновації у логістичній діяльності підприємства. URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/9394/1/47.pdf (дата звернення: 11.11.2020).

Кустріч Л. О. Логістичні інновації як основа управління підприємством. Економiка та держава. 2020. № 2. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2020/4.pdf (дата звернення: 12.11.2020).

Нагачевська Т., Пригара О. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. Вип. 5. С. 33-41.

Перехід на вищий щабель: рекомендації зі вдосконалення системи зернової логістики в Україні. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/feature/2015/09/15/shifting-into-higher-gear-recommendations-for-improved-grain-logistics-in-ukraine (дата звернення: 12.11.2020).

Стратегія сталої логістики та План дій для України. Проект для розгляду. URL: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

Устименко М. В. Міжнародні кластери у підвищенні інноваційного рівня господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 8. С. 59-65. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/173-8/9

Федулова Л. І. Інноваційно-технологічні хаби  драйвери розвитку регіонів. Економічна теорія та право. 2016. № 1(24). С. 11-27.

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України : колективна монографія / Єгоров І. Ю., Никифорук О. І. та ін. ; за ред.: чл.-кор. НАН України Єгорова І. Ю., д.е.н. Никифорук О. І., к.е.н. Ліра В. Е. ; НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 308 с.

Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник. Київ : Кондор, 2019. 548 с. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/innovacijnij-rozvitok-pidpriemstva.html#fragment-1974467 (дата звернення: 10.11.2020).

Чесбро Г. Открытые бизнес-модели. IP-менеджмент / пер. с англ. Москва : Поколение, 2008. 352 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024