ФОРМУВАННЯ УМОВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Тетяна Леонідівна Іванюк

Анотація


Іванюк Т.Л. ФОРМУВАННЯ УМОВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Мета. Визначення умов раціонального використання умов сільськогосподарських угідь та обґрунтування заходів щодо оптимізації розподілу та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності раціонального використання землі та її охорони; синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між суб’єктами земельних відносин; аналізу – для оцінки складових елементів сільськогосподарських угідь; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Досліджено стан та раціональність використання земельних угідь регіону та держави. Проаналізовано структуру сільськогосподарських угідь в Івано-Франківській області та Україні. Описано основні еколого-економічні аспекти землеволодіння та землекористування у сільському господарстві з включенням змін у земельних відносинах. Визначено головні причини, що спричинили негативні тенденції раціонального використання та охорони земельних угідь у сільському господарстві. Розроблено заходи щодо раціонального застосування земель у господарській діяльності земель та їх охорони.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано та узагальнено підходи до тлумачення поняття «раціональне використання землі». Запропоновано заходи щодо раціонального використання сільськогосподарських угідь у господарській діяльності, а саме: створення та реалізація інноваційних науково-технічних програм у сфері раціонального використання земель та їх охорони; удосконалення нормативно-правової бази у сфері земельних відносин; розроблення механізму фінансування програм; запровадження екологічно-чистих шляхів виробництва сільськогосподарської продукції тощо.

Практична значущість результатів дослідження. Доведено доцільність вивчення та формування умов раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Результати дослідження можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами під час ведення господарської діяльності.

Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, раціональне використання земель, охорона землі, землеволодіння, землекористування, земельний фонд, сільськогосподарські підприємства.

 

Ivaniuk T.L. FORMATION OF CONDITIONS OF RATIONAL USE OF AGRICULTURAL LANDS

Purpose. The aim of the article is determining the conditions of rational use of agricultural land conditions and substantiation of measures to optimize the distribution and rational use of agricultural land.

Methodology of research. General scientific and special methods are used to achieve this goal: the dialectical method of scientific knowledge – to consider the essence of the rational use of land and its protection; synthesis – to clarify the relationship between the subjects of land relations; analysis – to assess the constituent elements of agricultural land; graphic – for visual display of the obtained results; abstract and logical method – for the formation of conclusions and research proposals.

Findings. The state and rational use of land in the region and the state are studied. The structure of agricultural lands in Ivano-Frankivsk region and Ukraine is analysed. The main ecological and economic aspects of land tenure and land use in agriculture are described, including changes in land relations. The main reasons that caused the negative trends of rational use and protection of land in agriculture are identified. Measures have been developed for the rational use of land in the economic activity of land and its protection.

Originality. Approaches to the interpretation of the concept of “rational use of land” are systematized and generalized. Measures on rational use of agricultural lands in economic activity are offered, namely: creation and realization of innovative scientific and technical programs in the field of rational use of lands and their protection; improving the regulatory framework in the field of land relations; development of a mechanism for financing programs; introduction of environmentally friendly ways of agricultural production, etc.

Practical value. The expediency of studying and forming the conditions of rational use of agricultural lands is proved. The results of the study can be used by agricultural enterprises in conducting business activities.

Key words: agricultural lands, rational use of lands, land protection, land tenure, land use, land fund, agricultural enterprises.


Ключові слова


Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, раціональне використання земель, охорона землі, землеволодіння, землекористування, земельний фонд, сільськогосподарські підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богіра М. С., Ярмолюк В. І. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій. Київ : Аграрна освіта, 2011. 416 с.

Горлачук В. В., В’юн В. Г., Сохнич А. Я. Управління земельними ресурсами. Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. 316 с.

Волков С. Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Москва : Колос, 2001. Т. 1. 496 с.

Черевко Г. В., Яцків М. І. Економіка природокористування : навч. посiб. Львiв : Свiт, 1995. 208 с.

Збарський В. К., Мацибора В. І., Чалий А. А. Економіка сільського господарства : навч. посібник. Київ : Каравела, 2010. 280 с.

Авраменко Т. П. Ресурсний потенціал земель сільськогосподарського призначення та раціональне його використання. Аграрна наука і освіта. 2006. № 5. Т. 7. С. 125-128.

Іванюк Т. Л. Сутність поняття “Земельні відносини”. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4. С. 52-57.

Іванюк Т. Л. Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : Проблематика 2019 р.: "Формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств" : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 15-19 травня 2019 р). Львів : Ліга-Прес, 2019. С. 146-148.

Земельний кодекс України : Закон від 25.10.2001 № 2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 20.01.2021).

Статистичний щорічник України за 2019 р. : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 465 с.

Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2019 р. : статистичний збірник. Івано-Франківськ : Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020. 440 с.

Іванюк Т. Л. Трансформація земельних відносин до ринкових умов. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Бережани 10 квітня 2020 р.).Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. С. 92-94.

Добряк Д. С. Еколого-економічні засади формування землекористування в ринкових умовах. Київ: Урожай, 2010. 334 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024