КРИПТОВАЛЮТА: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Лариса Андріївна Батюк, Ольга Михайлівна Кравченко

Анотація


Батюк Л.А., Кравченко О.М. КРИПТОВАЛЮТА: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мета. Поглиблення уявлень про місце, роль, завдання, механізм функціонування та перспективи поширення криптовалют як інноваційної інституційної форми організації грошового обігу в умовах глобалізації.

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали діалектичний метод пізнання, концептуальні положення економічної теорії, наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених стосовно механізму функціонування та перспектив поширення криптовалют в умовах глобалізації. Також використано системний підхід до вивчення та своєчасного виявлення глобальних проблем трансформації природи фінансового посередництва у системі грошового обігу. Дослідження економічних аспектів змісту віртуальних цифрових активів (криптовалют) здійснювалося з використанням таких методів, як: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, сценарне планування і прогнозування економічних процесів.

Результати дослідження. Здійснено критичний огляд наукових напрацювань, присвячених змісту та особливостям механізму функціонування криптовалют в економіці із подальшим окресленням перспектив їх поширення в умовах глобалізації. Напрацьовані теоретичні і практичні засади дали можливість розкрити зміст трансформацій в системі грошового обігу. Проведене дослідження дало змогу констатувати відмінності між квазі-фінансовими активами (віртуальними цифровими грошима) та традиційними (фідуціарними) грошима.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку обґрунтування теоретичного та прикладного уявлення про швидкість та обсяги поширення віртуальних цифрових валют в умовах глобалізації, також систематизовано підходи до систем недержавного платіжного забезпечення.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям подальших наукових досліджень стосовно розповсюдження віртуальних цифрових валют (криптовалют), також можуть бути використані для формування фінансової політики України у системі грошового обігу.

Ключові слова: криптовалюта, глобальна економіка, фінансове посередництво, центральний банк, цифрові платформи.

Batiuk L.A., Kravchenko O.M. CRYPTOCURRENCY: MECHANISM OF FUNCTIONING AND PROSPECTS OF DISTRIBUTION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Purpose. The aim of the article is deepening ideas about the place, role, tasks and mechanism of operation and prospects for the spread of cryptocurrencies as an innovative institutional form of money circulation in the context of globalization.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study are the dialectical method of cognition, the conceptual provisions of economic theory, scientific works of foreign and domestic scientists on the mechanism of operation and prospects for the spread of cryptocurrencies in the context of globalization. A systematic approach to the study and timely detection of global problems of transformation of the nature of financial intermediation in the monetary system is also used. The study of economic aspects of the content of virtual digital assets (cryptocurrency) is carried out using such methods as analysis, synthesis, abstraction, generalization, scenario planning and forecasting of economic processes.

Findings. A critical review of scientific developments on the content and features of the mechanism of cryptocurrencies in the economy with further outline of prospects for their spread in the context of globalization is performed. The developed theoretical and practical principles made it possible to reveal the content of transformations in the system of money circulation. The conducted research allowed to state the difference between the quasi-financial assets (digital virtual money) and traditional (fiduciary) money.

Originality. The substantiation of theoretical and applied ideas about the speed and volume of distribution of virtual digital currencies in the conditions of globalization has been further developed, approaches to non-state payment support systems have been systematized.

Practical value. The results of the conducted study can be the basis for further research on the spread of virtual digital currencies (cryptocurrencies), can also be used to shape the financial policy of Ukraine in the monetary system.

Key words: cryptocurrency, global economy, financial intermediation, central bank, digital platforms.

 


Ключові слова


Ключові слова: криптовалюта, глобальна економіка, фінансове посередництво, центральний банк, цифрові платформи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батюк Л. А. Грошово-кредитна політика та фінансове посередництво в умовах «Базель III»: глобальні тенденції. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 39-47.

Батюк Л. А., Онегіна В. М. Формування грошової пропозиції у світовій економіці та сучасна модифікація її механізму. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 49-57.

Гриценко А. А. Економічна освіта: шлях від теорії до практики. Економіка України. 2018. № 10(683). С. 53-70.

Гриценко А. А., Липов В. В. Информационные платформы как сетевая институциональная трансформация. Journal of Institutional Studies. 2020. Том 12. № 2. С. 132-148.

Катасонов В. Практические деньги. Тихий бунт против финансовой гегемонии доллара. Фонд стратегической культуры. URL: https://www.fondsk.ru/news/2016/10/01/prakticheskie-dengi-tihiy-bunt-protiv-finansovoj-gegemonii-dollara-42689.html (дата звернення: 01.02.2021).

Корнівська В. О. Біткоін та блокчейн крізь призму глибинних умов фінансового та соціально-економічного розвитку. Економічна теорія. 2017. № 4. С. 60-75.

Прозоров Ю. В., Ярецький О. А. Перспективи правового врегулювання криптовалют в Україні: товар чи фінансовий актив. Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики: тези І Міжнар. наук.-практ. конф. (29 листопада 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2018. С. 235-239.

Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-ukrayini (дата звернення: 01.02.2021).

Хайек Ф. Частные деньги. Москва : Институт национальной модели экономики. 1996. 240 с.

Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция / пер. с англ. Москва : Издательство “Эксмо”, 2018. 288 с.

Яковець Т. А., Ковальчук Ю. П. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та особливість оподаткування. Інноваційна економіка. 2018. № 3-4. С. 146-152.

Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-is-silently-leading-a-digital-currency-revolution/ (дата звернення: 01.02.2021).

Goodhart C. The Evolution оf Central Banks. Cambridge : The MIT Press, 1988. 218 р.

Greenspan A. The Evolution of Banking in a Market Economy. Annual Conference of the Association of Private Enterprise Education. Arlington, Nirginia, The Federal Reserve Board, April 1997. 14 р. URL: https://fraser.stlouisfed.org/title/452/item/8595 (дата звернення: 01.02.2021).

Holmström J., Stalder F. Drifting Technologies and Multi-Purpose Networks: The Case of the Swedish Cashcard. Information and Organization. 2001. № 11. Pp. 187-206.

Implications For Central Banks of the Development of Electronic Money. Bank For International Settlements, 1996. 100 р. URL: https://www.bis.org/publ/bisp01.htm (дата звернення: 01.02.2021).

Michael del Castillo, Jeff Kauflin, Steven Ehrlich, Antoine Gara. Bitcoin’s Recent Surge Creates New Billionaires. Forbes. Jan 11, 2021. URL: https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2021/01/11/bitcoins-recent-surge-creates-new-billionaires/?sh=6b63c7e1416c (дата звернення: 01.02.2021).

Percentage of Total Market Capitalization (Dominance). URL: https://coinmarketcap.com/charts/ (дата звернення: 01.02.2021).

Report on a digital euro. European Central Bank. 2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Roberts H., Gregor S. Why Australian Merchants Aren’t Adopting E-Money. Journal of Research and Practice in Information Technology. February 2005. Vol. 37. No. 1. Рр. 11-25.

Rockoff H. Lessons From the American Experience With Free Banking. NBER, 1989. 55 р. URL: https://ideas.repec.org/p/nbr/nberhi/0009.html (дата звернення: 01.02.2021)

Santomero A., Seater J. Alternative Monies and the Demand for Media of Exchange. Journal of Money, Credit and Banking. 1996. Vol. 28 (4). Рр. 942-960.

Selgin G. The Theory of Free Banking. Money Supply Under Competitive Note Issue. Rowman & Littlefield Publishers. 1998. 159 р.

Shiller R. In Search of a Stable Electronic Currency. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2014/03/02/business/in-search-of-a-stable-electronic-currency.html (дата звернення: 01.02.2021).

Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap. URL: https://coinmarketcap.com (дата звернення: 01.02.2021).

Total Market Capitalization. URL: https://coinmarketcap.com/charts/ (дата звернення: 01.02.2021).

White L. Competition and Currency. Essays on Free Banking and Money. NewYork University Press, 1989. 270 р.

White L. Free banking in Britain. Theory, experience, and debate, 1800-1845. The Institute of Economic Affairs, 1995. 180 р.

Woodford M. Monetary Policy in a World Without Money. NBER Working Paper No. 7853, 2000. 47 р. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7853/w7853.pdf (дата звернення: 01.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024