БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЄДИНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Валентинівна Скрипник, Інеса Вадимівна Шепель, Ганна Василівна Головчак

Анотація


Скрипник С.В., Шепель І.В., Головчак Г.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЄДИНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Вивчення бухгалтерського обліку як інформаційної системи підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень.

Методика дослідження. У дослідженні використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема: методи теоретичного узагальнення і порівняльного аналізу – для аналізу релевантної наукової літератури; системний підхід, методи аналізу та синтезу – для обґрунтування методики дослідження інформаційної системи бухгалтерського обліку; узагальнення - при вивченні чинних норм і положень з питань регулювання обліку, методики відображення його результатів і особливостей облікових процесів на підприємстві; абстрактно-логічний - при узагальненні теоретичних положень і формуванні висновків та пропозицій.

Результати дослідження. Визначено важливість розкриття розвитку і знань щодо бухгалтерської інформації та впливу, який вона здійснює на прийняття рішень у малих та середніх, а також мікропідприємствах. Встановлено, що загальний економічний розвиток країни вимагає адекватної інформації, надійної та важливої для прийняття економічних рішень від інвесторів, менеджерів, адміністраторів держави тощо. Зроблено висновок, що якісна та достовірна фінансова інформація є ключовим елементом у процесі прийняття рішень, зокрема доступність такої інформації має особливе значення для управління бізнесом і в цілому є суспільним інтересом.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано та розкрито основні чинники впливу інформаційного забезпечення на облік малих підприємств. Виявлено особливості практики щодо систем бухгалтерського обліку, які можуть вважатися доцільними для малих і середніх підприємств відповідно до їх конкретних обставин та потреби. Висловлено припущення, що важливим фактором впливу на побудову обліку в малому бізнесі є різноплановість облікових систем.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дають змогу поглибити теоретичні засади та розробити практичні рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, а також застосовувати їх для подальших наукових розробок.

Ключові слова: малі та середні підприємства, бухгалтерський облік, інформація, інформаційна система, фінансова звітність, прийняття рішень.

 

Skrypnyk S.V., Shepel I.V., Holovchak H.V. ACCOUNTING IN A SINGLE INFORMATION SPACE OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is to study of accounting as an information system of enterprises for effective management decisions.

Methodology of research. The study used general and special methods of cognition, in particular: methods of theoretical generalization and comparative analysis – for the analysis of relevant scientific literature; system approach, methods of analysis and synthesis – to substantiate the methodology of research of the accounting information system; generalization – in the study of current rules and regulations on the regulation of accounting, methods of reflecting its results and features of accounting processes in the enterprise; abstract and logical – in the generalization of theoretical positions and the formation of conclusions and proposals.

Findings. The importance of disclosing the development and knowledge of accounting information and the impact it has on decision-making in small and medium-sized enterprises, as well as micro-enterprises, has been identified. It is established that the general economic development of the country requires adequate information, reliable and important for economic decisions from investors, managers, state administrators, etc. It is concluded that high-quality and reliable financial information is a key element in the decision-making process, in particular the availability of such information is of particular importance for business management and is generally in the public interest.

Originality. The main factors of the influence of information support on the accounting of small enterprises are substantiated and revealed. The peculiarities of the practice of accounting systems that can be considered appropriate for small and medium enterprises in accordance with their specific circumstances and needs. It is suggested that an important factor influencing the construction of accounting in small business is the diversity of accounting systems.

Practical value. The obtained results of the research allow to deepen the theoretical foundations and develop practical recommendations for improving the information support of accounting in small businesses, as well as to apply them for further research.

Key words: small and medium enterprises, accounting, information, information system, financial reporting, decision making.


Ключові слова


Ключові слова: малі та середні підприємства, бухгалтерський облік, інформація, інформаційна система, фінансова звітність, прийняття рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sotiraq Dhamo Advanced Accounting. Tiranë, 2005. 112 p.

Almazan D., Medina J., Sánchez M. Los sistemas de información en el desempeño organizacional: Un marco de factores relevantes. Revista investigación Administrativa. 2015. № 115. URL: https://www.researchgate.net/profile/Monica_Sanchez_Limon/publication/297038361_Los_sistemas_de_informacion_en_el_desempeno_organizacional_Un_marco_de_factores_relevante/links/56dcbe5008aebabdb41428e9.pdf (дата звернення: 02.02.2021).

Medina J., Aguilar P. Administración y calidad de la información de los sistemas de información contable de las PYMES. Journal Cuadernos de Administración. University From Valle. 2013. Vol. 29. no. 49. Pр. 8-16.

Romero А. Contabilidad práctica para no contadores. Editorial Mc Graw Hill. México, 2013. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Contabilidad_pr%C3%A1ctica_para_no_contadore.html?id=tZ1ongEACAAJ&redir_esc=y (дата звернення: 02.02.2021).

Guerrero J. Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF: responsabilidad de la alta gerencia: consideraciones básicas y experiencias en la adopción. University Externado of Colombia. 2015. URL: https://publicaciones.uexternado.edu.co/hc-normas-internacionales-de-informacion-financiera-niif-responsabilidad-de-la-alta-gerencia-consideraciones-basicas-y-experiencias-en-la-adopcion-contabilidad.html (дата звернення: 02.02.2021).

Rodríguez C. Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF PYMES. Que hacer y como hacerlo? Institute Colombian of Tax Studies. Medellín, 2015. Pp. 46-65.

Astudillo M. Consideraciones para la selección de sistemas de información contables y administrativos. Revista Entramado. Universidad Libre. 2008. № 8. Pp. 52-69.

Засадний Б. А. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 17(1). С. 146-149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__40 (дата звернення: 02.02.2021).

Омецінська І. Я. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наук. фах. вид. 2015. Вип. 8. URL: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv (дата звернення: 02.02.2021).

Ковальчук Є., Панасюк В. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління. Економічний аналіз. 2010. Випуск 6. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/ 316497/14929/1/Kovalchuk_Ye%2C_Panasiuk_V_Bukh_obl_yak_2010.pdf (дата звернення: 02.02.2021).

Hall J. Accounting information systems. Cengage Learning, 2012. 840 p.

Gow I. D., Ormazabal G., Taylor D. J. Correcting for cross-sectional and time-series dependence in accounting research. The Accounting Review. 2010. Vol. 85. no. 2. Pp. 483-512.

Masli A, Peters G. F., Richardson V. J. et al. Examining the potential benefits of internal control monitoring technology. The Accounting Review. 2010. Vol. 85. no. 3. Pp. 1001-1034.

Franklin E., Krieger M. Comportamiento Organizacional. Enfoque para América Latina. Editorial Pearson. Prentice Hall. México, 2011. 568 p.

Sinisterra G., Polanco L, Henao H. Contabilidad Sistema de información para las organizaciones. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2011. 350 p.

Polo B. Contabilidad de Costos en la Alta Gerencia. Group Editorial Nueva Legislación. Bogotá, 2017. 496 p.

Coral L., Gudiño E. Contabilidad Universitaria. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2014. 420 p.

Zapata P. Contabilidad general. Con Base en la NIIF. Editorial Mc Graw Hill. México, 2011. 556 p.

EUR-Lex. Access to European Union law. Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium sized enterprises. Official Journal of the European Union L124/36, 20.5.2003. Further information. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003H0361 (дата звернення: 02.02.2021).

Гоголь Т. Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 12. С. 13-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_12_4 (дата звернення: 02.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024