СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ДРАЙВЕР СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Василь Ярославович Брич, Петро Романович Пуцентейло, Ярослав Іванович Костецький, Сергій Іванович Гунько

Анотація


Брич В.Я., Пуцентейло П.Р., Костецький Я.І., Гунько С.І. СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ДРАЙВЕР СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Мета. Обґрунтування використання важливості основних постулатів механізму смарт-спеціалізації до реалізації інноваційного потенціалу регіональної економіки.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналізу і синтезу, діалектичний – для визначення вихідних умов та змісту смарт-спеціалізації; аналітичний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел; причинно-наслідковий – для визначення інституційного забезпечення смарт-спеціалізації; абстрактно-логічний - для окреслення основних напрямів функціонування смарт-спеціалізації, формування висновків та пропозицій.

Результати дослідження. Досліджено питання сутності, структури та особливостей функціонування смарт-спеціалізації в ЄС та Україні; конкретизовано інституційні одиниці, що забезпечують її формування. Розглянуто особливості змісту смарт-спеціалізації, визначено особливості її складових задля досягнення економічних, інноваційних, організаційних, технологічних й соціальних цілей. Обґрунтовано актуальність дослідження питань щодо запровадження смарт-спеціалізації для розвитку регіонів України на основі рекомендацій міжнародних організацій та формування відповідного нормативно-правового та інноваційного забезпечення. Сформульовано склад та основні проблеми інноваційного забезпечення смарт-спеціалізації та надано практичні рекомендації щодо його адаптації суб’єктами у вигляді рекомендацій, що дасть змогу підвищити ефективність управління регіональним розвитком.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування новітніх напрямків смарт-спеціалізації в Тернопільській області на засадах інновацій.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані для створення та розвитку перспективних галузей ХХІ століття.

Ключові слова: смарт, смарт-спеціалізація, стратегія, інновація, підприємництво, енергетика, регіональна економіка, проєкт.

 

Brych V.Ya., Putsenteilo P.R., Kostetskyi Ya.I., Hunko S.I. SMART SPECIALIZATION AS A DRIVER OF THE INNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT SYSTEM

Purpose. The aim of the article is substantiation of the use of the importance of the main postulates of the smart specialization mechanism to realize the innovative potential of the regional economy.

Methodology of research. The methodological basis of the research is the dialectical method of scientific knowledge. General scientific and special methods were used in the research process, in particular analysis and synthesis, dialectical – to determine the initial conditions and content of smart specialization; analytical – when processing literary and Internet sources; causal – to determine the institutional support of smart specialization; abstract and logical – for delineating the main directions of functioning of smart specialization, forming conclusions and proposals.

Findings. The issue of the essence, structure and features of the operation of smart specialization in the EU and Ukraine was investigated; the institutional units ensuring its formation are specified. The peculiarities of the content of smart specialization are considered, and the peculiarities of its components are determined in order to achieve economic, innovative, organizational, technological and social goals. The relevance of the study of issues related to the introduction of smart specialization for the development of the regions of Ukraine based on the recommendations of international organizations and the formation of appropriate normative and legal and innovative support is substantiated.

The composition and main problems of innovative provision of smart specialization are formulated, and practical recommendations are given for its adaptation by subjects in the form of recommendations, which will make it possible to increase the efficiency of regional development management.

Originality. The substantiation of the newest directions of smart specialization in the Ternopil region on the basis of innovations has been further developed.

Practical value. Substantiated research results can be used to create and develop promising industries of the 21st century.

Keywords: smart, smart specialization, strategy, innovation, entrepreneurship, energy, regional economy, project.


Ключові слова


смарт, смарт-спеціалізація, стратегія, інновація, підприємництво, енергетика, регіональна економіка, проєкт

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Київ : НІСД, 2019. 688 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf (дата звернення: 22.12.2021).

SMART / Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART (дата звернення: 22.12.2021).

Ракович О. І. Роль смарт-спеціалізації в розвитку підприємницького потенціалу сільських територій. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2019. № 3. С. 69-74.

Levy C., Wong D. Towards a Smart Society. URL: https://www.biginnovationcentre.com/wp-content/uploads/2019/07/BIC_TOWARDS-A-SMART-SOCIETY_03.06.2014.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council / European Commission : website. URL: http://dx.doi.org/10.5089/9781484375594.082 (дата звернення: 22.12.2021).

Соhesion Policy 2014-2020. Investing in growth and jobs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 20 p. URL: https://doi.org/10.2776/43732 (дата звернення: 22.12.2021).

A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the Commission Europe 2020, adopted on 2010, Mar 3 / European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (дата звернення: 20.12.2021).

Маркович І. Б. Передумови та особливості розумної («смарт») – спеціалізації регіонів їх врахуванням глобальних тенденцій. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. С. 52-58.

Залуцький І. Р. Інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 3-14.

Патицька Х. О. Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7399 (дата звернення: 23.12.2021).

Бжуска Я., Пика Я. Розумна спеціалізація регіону. 2012. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf (дата звернення: 22.12.2021).

Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових регіонів України. Журнал європейської економіки. 2018. Т. 17. № 3(66). С. 310-344.

Федяєва М. С. «Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект). Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26-1. С. 87-92.

Швець Н. В., Шевцова Г. З. Розвиток підприємництва та його роль у реалізації підходу смарт-спеціалізації в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2(60). С. 53-66.

Формування «розумної спеціалізації» в економіці України : колективна монографія / Єгоров І. Ю., Бажал Ю. М., Хаустов В. К. та ін. ; за ред. І. Ю. Єгорова ; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2020. 278 с.

Даменія Н. Інертність чи інновації або За яким принципом розвивати регіони. Економічна правда. 2020. 3 липня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/3/662513/ (дата звернення: 20.12.2021).

Foray D., David P., Hall B. Smart Specialisation – The Concept. URL: http://ec.europa.eu/invest-inresearch/monitoring/knowledge_en.html (дата звернення: 22.12.2021).

Mccan P. Y., Ortega-Argilés R. Smart Specialisation, regional growth and applications to EU Cohesion policy. URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343404.2013.799769 (дата звернення: 22.12.2021).

Князев С. И. (2020). Европейский опыт развития смарт-промышленности. Економіка промисловості. № 2(90). С. 27-53.

Nam T., Pardo T. A. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions. Digital Government Innovation in Challenging Times : Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference. June 2011. P. 282-291.

Smart specialization / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doc-gener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf (дата звернення: 22.12.2021).

Cohesion Policy 2014-2020. National/Regional Innovation strategies for smart specialisation (RIS3). URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf (дата звернення: 23.12.2021).

Варук В. В. Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об’єднаних територіальних громад. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2020. № 7. С. 338-345.

Шевченко А. В. Стратегічні пріоритети впровадження смарт-спеціалізації у промисловості України. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2019. № 10. С. 130-135.

European Cluster Panorama 2016. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20381 (дата звернення: 23.12.2021).

Foray D., Goenaga X. The Goals of Smart Specialisation. Policy Brief Series. 2013. No. 01. 18 p.

Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Світовий досвід становлення металургійних смарт-виробництв: особливості, напрями, наслідки. Економіка промисловості. 2019. № 2(86). С. 84-106.

Про затвердження порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегій і плану заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 959 від 14.11.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п#n8 (дата звернення: 20.12.2021).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11 (дата звернення: 20.12.2021).

Брич В. Я., Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О., Гунько С. І. Смарт-спеціалізація в системі інноваційного розвитку територій. Інноваційна економіка. 2021. № 7-8(89). С. 56-63.

Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та План заходів з її реалізації на 20212023 роки. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/strategiya-rozvytku-ternopilskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6(75). С. 131-143.

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Формування програми стратегії управління економічним розвитком регіону. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1(38). С. 98-106.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024